Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1849-07-05)

Fra Dr. H. C. Rørdam til Broderen Pastor Peter Rørdam.
Veilbye, den 5. Juli 1849.

.... Tak for Dit Brev, som jeg idag modtog, og for Din broderlige Godhed mod mine Sønner. Jeg skal snart i en roligere Stund, om Gud vil, svare Dig paa Dine Spørgsmaal. Thi idag er min Sjæl saa bevæget. Dersom det var muligt idag at forene alle christelige Hjerter, som elske Danmarks Rige og Fædrenes Arne, til en forenet og almindelig Bøn til Gud og til dybe Alvorstanker, da vilde jeg gjøre det, thi den Dag i Morgen bliver af uhyre Vigtighed for Krigens Gang og Danmarks Skjæbne. Nemlig i Morgen tidlig — om Gud vil Kl. 2 Fredag — begynder et stort Angreb paa Fienden ved Fredericia af næsten vor hele samlede Hærstyrke. Det meste af Ryes Brigade med Generalen selv er fra Helgenæs ført hertil (kun 2 Batailloner, hvoraf den ene s. 57 commanderes af Læssøe, er ladt tilbage), ligeledes er en Brigade kommen fra Als hertil med Artillerie og Cavalerie, saa at idag Aften vil der være over 20,000, man siger henved 26,000 Mand. Igaar var der i Veilbye et stort Krigsraad af alle Generalerne, og i Morgen Kl. 2 begynder Kampen. Fjenden skyder paa Overfarten fra Erritzøe Batterie, men han kan ikke hindre den. Han veed altsaa og seer Alt, hvad der forestaaer, og maae være forberedt. Gud være med vore brave Krigsmænd. Alle ere ved godt Mod. Jeg saae igaar flere Batailloner ved Overgangen holde Rast paa Marken i Regn, lystige og vel tilmode. Gud udstrække nu sin vældige Arm til Hjælp, til Værn og til Frelse for Danmarks gamle Rige. Gud give de rette Alvorstanker i alle Krigsmænds Bryst og give Naade, Fred og Trøst til dem, som skulle bløde og segne for deres Fædreland i denne Kamp. Gud skjænke Danmark Fred og Seier og saa lad os kjæmpe ud af Manddomskræfter. Mit Hjærte er fuldt, kunde jeg nu faae Krigsfolket samlet, skulde jeg tale og bede til deres Trøst og min. Men nu maae jeg afgjøre Sagen med Gud alene. Herre, hjælp nu! Kom til med Din almægtige Styrke!

.... Jeg tog i Løverdags til Fredericia og drog atter tilbage igaar Aftes for at expedere Commisions-Sager. I Fredericia have vi daglig Skydning, især et Par Timer om Dagen; dog er ingen betydelig Skade skeet paa Huuse, og kun faa Soldater ere saarede. Mit Logis i Fattighuuset har været frit for Kugler, men paa Gaderne i Byen er man ikke sikker. Jeg gaaer min Vei, hvor jeg maae gaae, ganske roelig, og Gud bevarede mig jo og-saa ....

Imorgen — vil Gud — Kl. 2 staaer jeg paa Røile Banke paa Byens høje Kyst og seer paa Slaget; jeg vil s. 58 bede til Gud om Seir i Kampen. Derefter vil jeg efter Omstændighederne gaa over til Fredericia for at see, hvor jeg kan hjælpe eller være til Nytte paa nogen Maade efter Evne. Gud være takket for Helbred ....

En omtrent ligelydende Afskrift af dette Brev har i sin Tid — Oktober 1893 — været offentliggjort i »Vort Forsvar« med Dr. Holger Rørdams Tilladelse af Arkitekt Uldall i Randers. Landfysikus Uldall, nævnte Arkitekt Uldalls Fader, var en Ven af Dr. Hans Christian Rørdams Hus i Fredericia, hvor Uldall tidligere havde været Læge, og har derved haft Interesse for Dr. H. C. Rørdams Meddelelse om Begivenhedernes Qang i Fredericia. Anm. af Udg.