Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Rørdam FRA: Peter Rørdam (1849-07-26)

Fra Pastor Peter Rørdam i Mern til Dr. Hans Christian Rørdam i
Fredericia
.
Mern, den 26. Juli 1849.

Kjæreste Broder! Dine tvende sidste Breve have været til megen Glæde. Hele Egnen har fornøjet sig over dem. Afskrift af dem sender jeg til Hans 1) og Dronningen 2) , og det sidste er endog blevet trykt i Præstøe Amtsavis, at Bønderne kunde faa et levende Begreb om Slaget. Du seer, at Dine Breve blive paaskjønnede, og Du kan være heelt rolig for Indholdet, for jeg veier det, som kunde det været mit eget, hvorvidt det er passende at offentliggjøre. Dit Navn har jeg udeladt.

Om Freden siger jeg, at den kan blive til hvad det skal endnu, men angaaende Vaabenstilstanden er det tungt at læse, at vi skal betale Tyskernes og Oprørernes Indqvartering og Fortæring, for ubudne Gjæster er det dog ....

Søndag otte Dage den 5. August, vil Gud, skal vi s. 62 have en Fest i Skoven nærmest for Seiren ved Frederits, kun at Vorherre vil unde os godt Veir. Jeg vil tale om de Danskes Tapperhed, men tillige om, at vi, selv efter de største Manddomsbedrifter, sjælden høste nogen Fortjeneste af Seiren, og udlægge derom Thors-Mythen hos Udgaardsloke ....

Nu Gud i Vold. Saasnart vi faaer Leilighed, tage vi til Lyderslev at see til Conradine. Drengene have det godt ....

Efter Fredericiaslaget blev Krigsskuepladsen som bekendt forlagt til sydligere Egne, og Livet i Byen begyndte atter at antage sin sædvanlige fredelige Karakter, kun afbrudt af de oplivende Elementer, som de mange unge Officerer udgjorde. Der findes en lang Række Breve fra Forældrene i Fredericia til Sønnen Student Holger i København, men de vedrøre mest hans Studium og Livets daglige Forhold, saa at de næppe kan antages at have almindelig Interesse, men nedenstaaende Brev fra Moderen kan dog som en Afslutning medtages; det viser, at nu er Livet atter vendt tilbage til de daglige Folder.