Danmarks Breve

Fra det Heibergske Hjem

Brevudgiver:
Aage Friis, 1870-1949
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1829-07-03)
Kjøbenhavn , den 3. Juli 1829 . Gode Johanne ! Ret megen Tak for Deres nydelige lille Brev til min Moder. Ogsaa jeg takker derfor, thi vel veed jeg, at Blomsterne ikke ere mine, men de have dog staaet i min Stue, og jeg kan jo ogsaa lugte til dem. Jeg har ret havt en

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1829-07-16)
Christianshavn , d. 16. Juli 1829 . Kjære Hanne ! Hvis Papiret var større og Tiden længere, vilde jeg have meget at sige Dem. For denne Gang indskrænker jeg mig til et Par Ord. Jeg beder Dem hilse Hr. Foersom og takke ham, fordi han har anmodet Konsul Duborgh fra Christiania om

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1829-09-28)
d. 28. Septbr. 1829 . Gode Hanne ! De maa være overbevist om, at jeg ret er Dem taknemmelig for den Godhed, hvormed De giver mig Underretning om Deres forandrede Stilling. De siger selv, at jeg bestandig har taget Deel i Deres Skjæbne; det har jeg unægtelig stedse gjor

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1830-12-30)
[ 14 December 1830 ]. Til Broderen . Det er mig ikke mulig at gaa til Seng uden at skrive Dig et Par Ord til. — Du syntes at være bedrøvet, da Du gik bort; har jeg gjort noget dertil? Det vil jeg ikke haabe; jeg blev ogsaa ganske bedrøvet derover, og sidder nu her for

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1830-12-14)
14 December 1830 . Hvorledes, elskværdige Hanna , skal jeg takke Dig for Din Godhed, baade for Dit nydelige Arbeide og for Dit yndige Brev, der saa ganske bærer Præget af Din egen Elskværdighed? Tør jeg, ved at betragte Dit smukke Broderie, tænke paa hvad der staaer i »Wahlverwa

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1830)
[ 1830 ]. 1) Gode Hanne ! Du siger, at Du vil straffe mig. Det har Du ogsaa gjort, dog ikke med det, som Du kalder Din slette Skrift, thi Din Skrift er altid god og inderlig kjærkommen; Du har straffet mig derimod ved at skrive De, og endnu mere ved at see bedrøvet og melanchol

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johan Ludvig;
Din kjære lille Seddel har jeg læst i dette Øieblik. Jeg kan ikke takke Dig nok, fordi Du har seet mit Hastværks-Svar fra saa venlig en Side, og af Din egen Elskværdighed har tilføiet hvad der manglede. Forresten har jeg igaar og idag tænkt meget paa den Sag, hvorom Du skrev i Dit forrige

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise;
Kjære søde Ludvig ! troe ikke, at min Kjærlighed til Dig, har samme Størrelse, som denne Present, fra Din fattige Hanne .

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise;
Jeg er ikke vred paa Dig, men krenket og det dygtig, Du var ret fæl i Gaar. Jeg kunde jo ikke tro, at det var Dig saa meget om at gjøre at faa mig over med, thi Du fandt Dig jo strax deri, med en Mine som om Du vilde sige, gaaer Du med, er det godt, gaaer Du ikke, kan det ogsaa være det sa

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1831)
[ 1831 .] 2) Jeg vil skrive Dig til, uden at skrive. See følgende Steder efter i Andersens »Phantasier og Skizzer«, og lad mig see, Du samler de anførte Ord til en tydelig Mening. Side 1, 1ste Linie af Verset. De to første Ord. — 78, 11te —, det 5te Ord.

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise;
Naa ja, det kan være det samme, jeg elsker denne Lumpenhed. Her bringer jeg Dig hvad jeg har, og beder kun til Erstatning om Din Agtelse og Dit Venskab; skulde der imidlertid falde lidt Kjærlighed af, saa beder jeg, at Du vil have mig i allerunderdanigste Erindring. Din

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise;
Idet jeg binder denne Krans til Dig, min elskede Ludvig, er mit høieste Ønske, at jeg i mange Aar, i det mindste i dem jeg selv har tilbage, maae paa denne Dag binde en saadan Krans, bestaaende af Haab og Troskab. Din i Livet og i Døden troe Veninde J. L. Heiberg

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-06-18)
BADEREJSEN JUNI-AUGUST 1854 Ja, in der Ferne fühlt sich die Macht, wenn Zwey sich redlich lieben. Goethe. Søndag, d. 18. Juni 1854 . Her sidder jeg da, min kjære Ludvig , i det store Berlin. Vi reiste Kl. 1 fra Stettin og kom hertil Kl. 4½. Søturen og Baneturen

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-06-18)
Søndag, 18de Juni 1854, Kl. 7½ om Aftenen . Min egen kjære Hanne ! Saaledes som ovenstaaende Vignette 1) viser, saae Toldbodveien ud i Løverdags, da vi kjørte til Dampskibet; og der laae ogsaa dengang et Dampskib for Enden af Gaden og sendte sin Røg iveiret, ligesom pa

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-06-19)
Mandag d. 19. Morgen . Atter en Overraskelse ved en Hilsen fra Dig, i Forbindelse med en solid Gave! Nu venter jeg næsten en ny imorgen, thi alle gode Ting ere tre. — Da jeg i Løverdags kom hjem for at spise, havde Christine vel dækket Bord, men ladet de ved Frokosten brugte Glas

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-06-19)
Breslau , Mandag d. 19de 1854 . Min kjære Ludvig ! I Morges Kl. 8 gik vi med Jernbanetoget fra Berlin og ankom hertil Kl. 6 Eftermiddag. Altsaa have vi kjørt 47½ Miil i 10 Timer. Hvad synes Du? Og jeg er omtrent saa træt som om jeg havde kjørt fra Kjøbenhavn til Helsi

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-06-21)
Wien , Onsdagen d. 21. Juni 1854 . Min kjære Ludvig ! Kl. 6 i Gaar Morges reiste vi fra Breslau, (som er en nydelig lille Bye) og ankom hertil i Aftes Kl. 8. Efter saaledes at have reist over 60 Miil uden anden Vederqvægelse end et Stykke Brød og lidt at drikke i en f

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-06-22)
Wien , Torsdagen d. 22. Juni 1854 . Min kjære Ludvig ! Anthon er gaaet hen for at lægge Kort af hos den danske Minister, 2) jeg er ene, og hvad kan jeg da gjøre bedre end at skrive til Dig. Jeg var da i Aftes i Bourg-Theatret, hvor jeg traf Wiehe, Hagen, og Jørgensen,

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-06-23)
Fredag, d. 23. Juni. Kl. 4 Formiddag . Tak, min kjære Ludvig ! Anthon bragte mig Dit Brev, som jeg aabnede med Hjertebanken og læste med Taarer, at sige af den Slags Taarer, som Hertz siger: »Videre kan vi stakkels Mennesker ikke drive det.« 2) Der lyser saa stor Godhed — tør je

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-06-24)
Løverdag Morgen d. 24. Juni . Jeg er staaet tidlig op for at skrive Dig til. Det var en deilig Dag i Gaar. Brev fra Dig. Solskin. Her er godt at være. Jeg finder Wien udmærket smuk. Vi gik da først ind i Stephans-Kirken. En mageløs imponerende Bygning, den skjønneste Kirke jeg ve

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-06-22)
Kjøbenhavn , Torsdag 22. Juni 1854 . Min egen kjære Hanne ! I Tirsdags Morges fik jeg Dit første kjære Brev, som var fra Berlin, og Dagen efter, igaar, da jeg kom hjem fra Theatret, overraskedes jeg ved det fra Breslau; ja, jeg overraskedes, thi jeg troede virkelig ik

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-06-23)
Fredag den 23 de, Morgen . Godmorgen, min kjære Hanne ! Jeg har allerede modtaget Dit »God Dag, min kjære Ludvig!« Og dermed en ziirlig Flaskeprop, som jeg ikke skal glemme at sætte i Flasken. — Jeg havde ventet paa at erholde et Brev fra Dig, inden jeg sluttede dette, men da nu

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-06-25)
Kjøbenhavn , 25de Juni 1854. (Søndag) . God Dag, min kjære Hanne ! Dit »God Dag« har jeg imorges modtaget for 8de Gang, hvilket er utroligt, og jeg veed ikke, naar det skal ende. Først troede jeg, det maaskee var eengang for alle, derpaa ventede jeg 3 Gange, saa 7, for at det k

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-06-25)
Kl. II om Aftenen . Jeg har længe været hjemme, allerede fra 8½, men blev længe opholdt i Samtale med min Moder; dernæst var jeg i Haven og røg en Cigar. Iaften drikker jeg forresten Toddy, og gjør derved mine ovenstaaende Ord til Usandhed. Imidlertid, der gives jo ingen Regel ud

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-06-26)
Mandag 26. Juni, Formiddag . Altsaa en Lapsestok! Den er nydelig, og man kan faae Lyst til at blive Laps, for at erhverve sig Ret til at bære den. Det er sandelig et omfattende Værk i mange Bind, som Du har indladt Dig paa med disse Morgengaver. Naar jeg spørger Christensen, om d

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-06-26)
Wien , Mandag d. 26. Juni 1854 . Denne Blomst har jeg plukket i Wien til Dig. Min kjære Ludvig ! Jeg benytter atter Morgenstunden til at tale lidt med Dig. Wien er som sagt en meget smuk og behagelig Bye, pragtfulde Bygninger, Gader saa brede som Torve, Huse som Palad

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-06-29)
Kjøbenhavn , Torsdag 29. Juni 1854 . Endelig, min kjære Hanne , har jeg da faaet et Brev fra Dig, som indeholder Svar paa et af mine. Det kom igaar, Onsdag, medens jeg var paa Theatret, og jeg fik det, da jeg kom hjem til Middag. Jeg forstaaer ikke denne Postgang. Du selv reist

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-07-01)
Wien , Løverdagen, d. 1. Juli 1854, Morgen . I Aftes var vi da for sidste Gang i Bourg-Theatret, hvor vi saae Romeo og Julie. En taalelig Romeo, en græsselig Julie var Udbyttet. Vi have nu seet alle Bourg-Theatrets første Kunstnere og Kunstnerinder. Der er Talenter der imellem,

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-07-02)
Wien , Søndag d. 2. Juli 1854 . Min kjære Ludvig ! Gid jeg vidste hvorledes I Alle har det! I Mangel heraf vil jeg sige Dig, at jeg har det godt. I Aftes var vi her i Operaen og saae Den Hvide Dame. 1) Der var et Par ypperlige Stemmer, en Tenor-Sanger som vi godt kund

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-07-03)
Kjøbenhavn , Mandag, 3. Juli 1854 . Min egen kjære Hanne ! Efter at have faaet Brev i Onsdags i forrige Uge, og besvaret det i Fredags, fik jeg Dagen efter, i Løverdags, et nyt rart Brev fra Dig, og dette har været en Dag kortere underveis end de andre. Jeg troer nu a

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-07-05)
Prag , Onsdag, d. 5. Juli 1854, Morgen . Min kjære Ludvig ! I Aftes Kl. 8 ankom vi her til Prag. 2) Jeg havde alt i Aftes skrevet til Dig, men mit Haab at jeg her i Dag kan vente Brev fra Dig, gjorde at jeg opsatte at skrive til i Dag. Anthon er ude for at høre om der

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-07-08)
Kjøbenhavn , Løverdag, 8. Juli, Morgen . Min gode Hanne ! Jeg er nu kommen i en betydelig Brevgjæld til Dig, eftersom jeg har modtaget 3 Breve fra Dig, siden jeg skrev mit sidste. Først fik jeg et i Tirsdags, strax efter at mit eget var afsendt, derpaa et igaar, og en

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-07-08)
Marienbad , d. 8. Juli Løverdag 1854 . Min egen kjære Ludvig ! I Gaar Kl. 6 Eftermiddag ankom jeg hertil. Og fik strax ved min Ankomst Dit deilige, søde, rare, fornøielige Brev. Denne Begyndelse vil jeg ansee som et godt Omen for mit Ophold her. Tak for de søde smaae

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-07-09)
Min kjære Ludvig ! For at forsone Dig med den Tanke, at jeg skal drikke Brønd, sender jeg Dig Billedet af det Væld fra Dybet, hvor Heidler 1) vil, at jeg skal hente Kraft og Sundhed. Jeg synes denne Bygning ligner det kongelige Theater i Kjøbenhavn, og dette anseer jeg for et go

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-07-10)
Mandag Eftermiddag, 10. Juli 1854 . Min kjære Hanne ! Skjøndt jeg vel ikke kan vente Efterretning om Din Ankomst til Badet før imorgen, begynder jeg dog nu paa et Brev til Dig. Af de 8 Breve, som jeg hidtil har modtaget, læste jeg nu de tre sidste igjen, for at see, om

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-07-11)
Min kjære Ludvig ! Du skal ikke blive bange over de mange Breve jeg skriver Dig til, naar jeg faaer Svar paa hvert tredie jeg skriver, er jeg fornøiet. Det hører nu til min Glæde at skrive Dig til saa ofte som muligt. Jeg har i Dag havt den Glæde at modtage Dit Brev fra 8. Juli,

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-07-15)
Løverdag, 15. Juli 1854, Eftermiddag . Min kjære Hanne ! Jeg blev ret glad i Onsdags Eftermiddags ved at modtage Dit første Brev fra Marienbad, og see, at Du var lykkelig ankommen dertil. Og igaar fik jeg, imod Forventning, et nyt. Begge Breve vare rare Breve, fordi je

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-07-15)
Min kjære Ludvig ! Jeg endte mit sidste Brev med at skrive, at Du snart fik Brev igjen, og dog er der gaaet flere Dage, hvori Du intet har faaet. Sagen er, at jeg ikke har Tid at skrive. Dette synes Dig vel utroligt, men jeg skal nu beskrive Dig mit Dagværk. Doctor Heidler var h

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-07-18)
Tirsdag, den 18. Juli 1854 . Min kjære Ludvig ! Endskjøndt min Tid er knap, maa jeg dog skrive Dig til i Haab om at Brevet vil være velkomment. Jeg maa begynde med at fortælle Dig, at Vandet, Badene gjør mig godt. Paa Torsdag har jeg faaet Lov at begynde paa Slambadene

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-07-18)
Tirsdag, 18. Juli 1854 . Tak, min kjære Hanne , for Dit nye Brev med den prægtige Kirke til Vignette. Jeg fik det i Søndags Morges, og ganske uventet, da jeg om Fredagen havde havt Brev, men det uventede Gode er det kjæreste. Brevene ere længere Tid underveis nu, end da Du var i

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-07-20)
Min egen kjære Ludvig ! Da jeg i Aftes kom hjem fra min evige Spaseren, havde jeg den store Glæde at finde Dit rare venlige Brev paa mit Bord. Jeg blev saa glad ved at see det, men endnu mere ved at læse det, saa jeg gik i Seng i et Perle-Humør, og kunde med Møie falde i Søvn af

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-07-22/1854-07-23)
Løverdag, 22. Juli 1854 . I Onsdags, kjære Hanne , fik jeg dit Brev af 15. Juli, og kan ikke noksom glæde mig over den gode Begyndelse af Brønd- og Badecuren. Bliver det saaledes ved, tør jeg jo haabe paa, at Du vil blive fuldkommen helbredet, og hvilken Lykke vil det ikke være!

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-07-25)
Min kjære Ludvig ! Jeg vilde gjerne, at Du skulde modtage et Brev paa vor Bryllupsdag, om dette her kommer i rette Tid er afhængig af Skjæbnen, thi jeg kan ikke beregne Brevenes Gang, thi snart komme de hurtig og snart langsomt. 1) At mine Tanker er hos Dig d. 31. Juli behøver j

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-07-26)
Onsdag, 26. Juli 1854 . I Søndags, kjære Hanne , var det en rig Dag paa Breve. Thi efter at jeg om Morgenen havde modtaget eet, som jeg foreløbigt svarede paa i Efterskriften til mit sidste Brev, fik jeg om Eftermiddagen, henved Kl. 4, just som jeg stod i Begreb med at kjøre til

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-07-29)
Løverdag, d. 29. Juli 1854 . Min kjære Ludvig ! Tak for Dit Brev af 22. Juli som jeg blev meget glad ved at modtage. Der er saa meget i dette Brev, som skal besvares, at jeg vil begynde derpaa i Tide. Hvad Anthons Fraværelse angaaer, da skal Du ikke derved komme i Forl

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-08-02)
Onsdag, 2. August 1854 . Min kjære, gode Hanne ! I Søndags Formiddags modtog jeg Dit Brev af 25. f. M. med Dine Erindringer om vor Bryllupsdag for 23 Aar siden. Jeg selv har alle de samme Erindringer, kun med Undtagelse af de gamle Fruentimmers uanstændige Tale, hvorom

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-08-05)
Min kjære Ludvig ! Jeg sender Dig her Billedet af den Brønd jeg i den senere Tid har drukket af, tilligemed Kreuzbrunnen; da dette Vand gjør mig godt, tænkte jeg Du ikke vilde have noget imod at kjende Billedet af den Plet der hjelper til at styrke mig. Heidler har nu besluttet,

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-08-08)
Tirsdag, 8. August 1854 . Tak, min kjære Hanne , for Din Beretning om Helligholdelsen af vor Bryllupsdag. Tak for Fiirkløveren og den nydelige Fjer, som er en af de smukkeste, jeg har. Tak, fordi Du havde mig i Tankerne, og Tak for alle Dine venlige Ord. Jeg bringer Din Broder m

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-08-08)
Min kjære Ludvig ! Det meget forventede Brev af z. August modtog jeg med Glæde, da jeg i flere Dage forgjæves havde ventet et fra Dig. To Ting skal Du have Skjænd for, først, fordi du lader mig vente, men endnu mere fordi Du ikke en Gang veed, at Du har ladet mig vente, men førs

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-08-11)
Franzensbad , Fredagen d. 11. August 1854 . Min kjære Ludvig ! Igaar tog vi da fra Marienbad, efter at have taget en rørende Afsked med Baron Schaffalitskys og en Major Irgens, en Nordmand, om hvem jeg ikke troer at have berettet Dig noget. 1) Det er en beskeden og da

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-08-12)
Løverdag 12. August 1854 . Min egen kjære Hanne ! Altsaa er Du da nu i Franzensbad, for at bruge en Tilgift til Curen, og vil være her hjemme den 30. i denne Maaned, med Opgivelse af det sachsiske Schweitz og Dresden. Du kan vel vide, at jeg hellere seer Dig den 30. Au

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-08-14)
Franzensbad den 14. [August] Mandag 1854 . Min kjære Ludvig ! Endelig modtog jeg da i Dag Dit Brev fra 8de August, de Sølehoveder i Marienbad har formodentlig beholdt det et Par Dage. Postfolk maa vist ikke have Begreb om, hvad det er at længes efter Brev og hvorledes

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-08-16)
Franzensbad , Onsdag d. 16. August 1854 . Min kjære, kjære Ludvig ! Da jeg i Aftes kom hjem efter vor sædvanlige Spadsere¬tur, paa hvilken jeg atter fandt en Fire-Kløver, der spaaede mig Lykke, haabede jeg ikke at denne Spaadom saa hurtig skulde gaae i Opfyldelse. Dit

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-08-16)
Onsdag Aften, 16 August 1854 . Iforgaars, kjære Hanne , fik jeg den kjærkomne Efterretning, at Du var arriveret til Franzensbad og befandt Dig vel. Men paa samme Tid maa jeg lade mig udskjeldes for en styg, letsindig, troløs Hund. Det er snarere Dig, som er en daarlig Hund til a

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-08-18)
Fredag, 18. August 1854 . Idag, min kjære Hanne, fik jeg Dit Brev af 14de, og svarer strax derpaa, uagtet jeg igaar afsendte et Brev til Dig, men jeg gjør det, for at Du endnu kan faae et Brev fra mig, inden Du forlader Franzensbad, og dertil er der god Tid, eftersom Du først ida

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-08-21)
Løverdag den 19de. Morgen . Da jeg vaagnede imorges havde jeg flere tusinde Erindringer om Dig og Dine Hænders Gjerninger, nemlig de utallige Knu¬der og Masker i det filerede Overtræk i Sovekammeret. Det har været aftaget for at vaskes, men var nu kommet paa, og overraskede mig,

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-08-22)
Franzensbad , d. 22. August 1854 . Min egen kjære Ludvig ! I Gaar modtog jeg uventet atter et rart Brev fra Dig, dog, som Du engang skrev, de uventede Glæder ere de bedste. Meget i dette Brev, som fordrer Svar, har jeg alt i mit sidste Brev svaret paa. At det er Din N

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-08-24)
Her, kjære Hanne , har Du Billedet af det Sted, som Du stedse seer, naar Du bisser eller kjører fra Prøve. I Hamborg, hvor Du er paa Grændsen af Dit Fædreland, skal Dette være den første Erindring derfra. Jeg skriver idag ganske kort, kun for at Du skal forefinde Brev ved Din An

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-08-24)
Franzensbad , Torsdag, d. 24. August 1854 . Naa, min kjære Ludvig ! Dette er da det sidste Brev jeg skriver fra Franzensbad til Dig. Fra Hamburg faaer Du endnu et Par Ord fra mig, og derpaa mig selv i egen Per¬son. Paa Torsdag, den sidste August, spiser vi, om Gud vil, til Midd

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-08-25)
Fredag, 25. August 1854 . Min kjære Hanne ! To Breve paa eengang fik jeg imorges, det ene med den prægtige Fugl, der altsaa indtraf paa den rette Dag, og gan¬ske rigtigt bøiede Hovedet med al »Achtung«. Iøvrigt er jeg nær ved at sige som Poul Møller, at Agtelse bryder

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-08-26)
Ikke sandt, kjære Hanne ? Nu blive mine Vignetter noget nærgaaende. Denne, som smykker det sidste Brev til Dig, synes at staae der for at minde Dig om Dine Pligter. Men det kan ialfald ikke skade, at Du paa Din sidste Station har Theatret for Øie. Desuden er der to gode Hunde i Forgrun¬de

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-08-27)
Søndag Aften Kl. 9 d. 27. Aug. 1854 . Min kjære Ludvig ! I dette Øieblik ankom vi til Hamburg, og min første Forretning er, at skrive disse Linier til Dig. Efter at have reist i Gaar hele Dagen og i Dag hele Dagen er jeg dog efter Omstændighederne ved ganske gode Kræft

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1854-08-28)
Hamburg d. 28. August 1854. Mandag Morgen Kl. 8 . Min kjære Ludvig ! Efter i dette Øieblik at have læst Dine to kjære Breve, sender jeg Dig her et Par Ord til Tak derfor. Jeg har sovet ypperligt i Nat og føler mig i Dag styrket til Alt. Det har anet mig at Fru Martense

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-08-31)
[ 31. August 1854 ]. 1) Velkommen, min kjære Hanne ! Din Forundring over, at denne Hilsen kommer skriftligt og ikke mundtligt, vil Christensen allerede have betaget Dig ved sin Beretning. Med blaa eller violet Næse og dito Øie kan jeg ikke vise mig paa offentligt Sted.

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1855-06-08)
BADEREJSEN JUNI-AUGUST 1855 Berlin , Fredag Aften Kl. ro, d. 8. Juni 1855 . » See nu er jeg her igjen ! « 1) Det første, jeg foretog mig, da den danske Kyst var mig af Syne, var at gaae ned i Kahytten, betragte Din lille Bouquet, min kjære Ludvig, og gjemme den

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1855-06-09)
Løverdag, 9. Juni 1855 , KI. 1 om Natten. Min kjære Hanne ! Uagtet jeg ikke kan afsende noget Brev til Dig, før jeg har faaet Brev fra Dig, og derved Underretning om, hvorhen jeg skal skrive, kan jeg dog ikke længere opsætte at begynde et lille Brev til Dig. Du reiste

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1855-06-12)
Marienbad , Tirsdag, d. 12. Juni 1855 . Min kjære Ludvig ! Efter at have kjørt hele Dagen i Gaar ankom vi til det yndige Marienbad sildig i Aftes. Jeg var saa søvnig og træt at det ikke var mig muligt at skrive inden jeg lagde mig til Ro. Jeg sov ind med en god Bøn f

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1855-06-14/1855-06-15)
Marienbad , Torsdag, d. 14. Juni 1855 . Eftermiddag Kl. 5. Tak, min egen kjære Ludvig , for Dit første Brev, som jeg modtog for en Time siden, og aabnede næsten skjælvende, Gud veed hvorfor ! men det er et forunderligt Øieblik, hvori man modtager det første Brev fra Hjemmet. De

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1855-06-14)
Torsdag Aften, 14. Juni 1855 . Min kjære Hanne ! Jeg havde ventet at faae Brev fra Dig idag, men der kom intet, og jeg maa nu haabe paa imorgen. Sagen foruroliger mig vistnok ikke, thi der er intet Besynderligt deri, men man bliver lidt utaalmodig, naar det Forventede

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1855-06-16)
Løverdag, d. 16. Juni 1855 . Marienbad . Min kjære Ludvig ! Uagtet jeg haaber paa at faae Brev fra Dig i Morgen, eller maaske endogsaa i Aften, føler jeg dog i denne Eftermiddag en uimodstaaelig Trang til at begynde mit Brev og underholde mig lidt med dig. Hvad foret

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1855-06-18)
Mandag Aften, 18. Juni 1855 . Min kjære Hanne ! Imorges fik jeg Dit Brev fra i Torsdags og Fredags, og havde megen Glæde deraf, da jeg saae, at Du befandt Dig vel og var i fuld Gang med Din Cuur. Tak for Femkløveren, og Tak for Gaaseurten, uagtet jeg, tiltrods for Din

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1855-06-22)
Fredag, d. 22. Juni 1855 , Marienbad . Min kjære Ludvig ! I dette Øieblik modtog jeg Dit Brev fra Mandag og Tirsdag d. 18. og 19. Jeg bliver fra Table d’hôte og spiser hjemme til Middag for strax at kunne skrive Dig til. Først vil jeg sige Dig, at her er ligesaa kold

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1855-06-25)
Søndag Morgen, 25. Juni 1855. Sanct Hansdag . Iforgaars, min kjære Hanne , fik jeg Dit fjerde Brev, men først høit op ad Dagen, fordi Skibet var blevet forsinket ved Stormen. Det blev da for sildigt at svare samme Dag. Igaar afgik intet Skib, og jeg har derfor ikke kunnet skrive

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1855-06-26)
Tirsdag, 26. Juni 1855 . Min kjæreste Hanne ! Det var et rart Brev, jeg modtog fra Dig igaar. Det opmuntrede baade mig selv og min Moder, hvem jeg forelæste Noget deraf. Især Samtalen med Tyroleren morede hende, og da jeg havde læst den til Ende, gav hun et nyt Beviis

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1855-06-28/1855-06-29)
Torsdag, d. 28. Juni 1855 , Marienbad . Kjære Ludvig ! Siden d. 22. har jeg forgjæves ventet paa Brev fra Dig. De tre sidste Dage har jeg tilbragt i Spænding og Længsel ; slaaer Haabet nu ogsaa glip i Dag, vil jeg sende disse Linier til Dig, for at høre hvorledes det

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1855-06-28/1855-06-29)
Fredag Morgen . God Morgen, min kjære Ludvig ! Jeg har sovet deiligt i Nat, jeg havde jo faaet Brev. Suhr har bragt det gode Veir med. Himlen er blaa, Luften let, som kun i Marienbad, Varmen overbeviser Een om, at det dog virkelig er Sommer. Jeg gik her og phantaserede om i den

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1855-06-29)
Fredag, d. 29. Juni 1855 . Marienbad . Min egen kjære Ludvig ! Da jeg stod i Dag for at tage Tøiet paa for at kjøre ud med Suhr til den berammede Kjøretur, overraskedes jeg ved atter i Dag at modtage Dit rare kjære Brev for ligesom at gjøre min Glæde fuldstændig. Med

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1855-07-01)
Søndag Aften, 1ste Juli 1855 . Min kjære Hanne ! Det forekommer mig, at jeg har saa Meget at sige og fortælle Dig, og det er da Intet Under, siden det næsten er 8 Dage siden jeg skrev Dig til. Men Sagen er, at jeg daglig har ventet Brev fra Dig, og denne usædvanlige Pa

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1855-07-03)
Tirsdag Morgen, d. 3. Juli 1855 . Marienbad . I Haab om, min kjære Ludvig ! at jeg i Dag faaer Brev fra Dig, vil jeg alt nu begynde mit Brev til Dig, thi denne er en travl Dag. I Morgen Kl. 9 reiser vi til Franzensbad. Vi ere indbudne til Middag til at spise hos Suhr og i Efter

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1855-07-05)
Torsdag, d. 5. Juli 1855 . Franzensbad . Min søde rare Ludvig ! Lige kommen fra mit første Bad her, sætter jeg mig strax for at besvare Dit kjære Brev fra 1. Juli, som jeg modtog for et Par Timer siden. Maries Skjæbne bedrøver mig inderlig. 1) Jeg skrev hen

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1855-07-06)
Fredag Formiddag, 6. Juli 1855 . Min kjæreste Hanne ! Efter igaar, temmelig sildigt, at have modtaget et Brev fra Dig, som jeg just nu vilde sætte mig til at besvare, overraskes jeg allerede ved et nyt, skrevet Dagen før Din Afreise til Franzensbad. Uagtet der er 3 Dag

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1855-07-07)
Løverdag, d. 7. Juli 1855 . Franzensbad . I Haab om, min kjære Ludvig, at jeg i Aften eller i Morgen faaer et Brev fra Dig, vil jeg begynde min Epistel i Dag. Det var altsaa vor Bolig her, som jeg lovede Dig en Beskrivelse af. Da vi ankom hertil, tog vi ind i de første Hoteller,

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1855-07-08)
Søndag Aften, 8. Juli 1855 . I Eftermiddag, min kjære Hanne, modtog jeg Dit første Brev fra Franzensbad, og seer deraf med Fornøielse, men for første Gang, at Curen i Marienbad synes at have bekommet Dig vel. Det er jo herligt, at Du venter at vende tilbage med god Helbred og for

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1855-07-12)
Torsdag d. 12. Juli 1855 . Franzensbad . Min kjære rare Ludvig ! I Aftes havde jeg den Glæde at modtage Dit Brev, med det mig bekjendte kjære røde Segl for, hvori der staaer Fuglen, som Sindsbillede paa Dig; de tre Floveder, det triste Moment, bliver vel et Sindsbille

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1855-07-17)
Tirsdag, 17. Juli 1855 . Iforgaars, min kjære Hanne, modtog jeg Dit Brev fra i Torsdags i forrige Uge, og skal nu skynde mig med at besvare det, for at mit Svar kan komme bort idag. Jeg læste igaar det franske Stykke, der virkelig har sine gode Sider. Det er af Alexandr

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1855-07-18)
Onsdag, d. 18. Juli 1855 . Franzensbad . I Formiddags modtog jeg da endelig det, af mig længe savnede Brev fra Dig. Gud forlade Postgangen, og dernæst Dig som opsætter at svare strax. Du siger, at Du kun har opsat det een Dag, hvilket jeg ikke kan begribe. I Løverdags, eller sen

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1855-07-21)
Løverdag, d. 21. Juli 1855 . Franzensbad . » Iforgaars fik jeg Dit Brev, min kjære Flanne ( altsaa Søndag ) og nu vil jeg skynde mig med at besvare det i Dag ( Tirsdag ) «. Saaledes begynder Dit sidste Brev til mig. Det kalder Du at skynde sig. Nu vil jeg gjøre Gjengjæld og sige

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1855-07-24)
Tirsdag Formiddag, 24. Juli 1855 . Min kjære Hanne ! I Søndags Eftermiddags modtog jeg omsider et Brev fra Dig, nemlig af den 19de. Hvorledes det er gaaet til, at Du saa længe har forgjæves ventet paa Brev fra mig, kan jeg nu, efter saa lang Tids Forløb, ikke afgjøre;

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1855-07-24)
Min kjære Ludvig ! Inden jeg forlader Franzensbad, maa jeg dog tage Afskeed med Dig fra dette Sted. Dette er saaledes det tredie Brev, hvorpaa jeg ingen Svar kan vente her. Nu haaber jeg paa det Brev, der ligger til mig i Dresden; gid det maa være af godt Indhold. Jeg har i diss

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1855-07-28)
Løverdag, d. 28. Juli 1855 . Dresden . Min kjære Ludvig ! I Gaar Eftermiddags Kl. 6½ ankom vi, store og smaae, til Dresden. Vor Omsorg var strax at see, om her var Breve til os, og jeg fik min Længsel styret ved at modtage et — fraseet nogle enkelte, noget haarde Udtr

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1855-07-29)
Mandag Formiddag, 29. Juli 1855 . Igaar, min kjære Hanne, fik jeg Dit sidste Brev fra Franzensbad, og idag for lidt siden det første fra Dresden. Især dette glædede mig meget, da jeg seer deraf, at Dit Befindende og Dit Humeur ere bedre. Naar Du siger, at man i fortrolig Brevvexl

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1855-07-31)
Tirsdag d. 31. Juli 1855 . God Dag, min kjære Ludvig ! Paa samme Tid, som jeg antager at Du i Dag modtager disse fattige Gaver, kjørte vi for 24 Aar siden til Slangerup. 1) Gid Du i Dag vil tænke venligt og kjærligt paa Din fraværende Hustrue. Lommetørklædet og Hansker

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1855-07-31)
Tirsdag d. 31. Juli 1855 . Dresden . God Morgen, min kjære Ludvig ! I Aftes kom vi tilbage fra det romantiske sachsiske Schweitz, der langt overgik min Forventning. Uagtet min Træthed efter den anstrængende Tur, gik jeg for første Gang i lang Tid sildig i Seng. Jeg sagde vel Go

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1860-10-28)
Theatret d. 28. October 1860 [ɔ: 1859?] Det var Hans, det Skarn, der var Skyld i at jeg ikke fik sagt Dig Farvel, thi han overfaldt mig med saa meget huusligt Vrøvl i det sidste Øieblik, at jeg i Tanker, istedet for Johanne Luise Heiberg Johan L

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene