Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Johanne Luise Heiberg (1854-06-22)

Wien, Torsdagen d. 22. Juni 1854.

Min kjære Ludvig!

Anthon er gaaet hen for at lægge Kort af hos den danske Minister, 2) jeg er ene, og hvad kan jeg da gjøre bedre end at skrive til Dig. Jeg var da i Aftes i Bourg-Theatret, hvor jeg traf Wiehe, Hagen, og Jørgensen, der have fri Entrée. 3) Hagen sagde mig, at Laube havde bedt ham sige sig, naar jeg kom, for at han ogsaa kunde holde en Plads aaben for mig. Imidlertid vil jeg forholde mig ganske rolig; kommer han selv og tilbyder den, kan man jo tage derimod. Bourg-Theatret er stygt inden i, Tilskuerpladsen har en Cirkel omtrent som Hoftheatrets, Pladserne ere knebne, Gange og Trapper fattige og uhyggelige med et smudsigt Præg. Belysningen paa Tilskuerpladsen omtrent som hos os, hvorimod Belysningen paa Scenen meget bedre end hos os. Der blev givet tre smaa Stykker: Familien Riqkeburg. — Hauptmann von der Schaarwache. — og Ein Tiger. 4)

7*

s. 122 Det første Stykke blev middelmaadigt udført, rigtigt paa sin Tysk, og lod til at være plumpt oversat. Det andet var et ret morsomt Stykke i to Acter og blev fortræffeligt udført, med et Sammenspil som i al Fald hører til Undtagelserne hos os, selv om vi have enkelte der kan maale sig dermed. Her var en ypperlig naturlig Diction, Humor, og et overordentligt Liv. En Skuespiller Hr. Fichtner, en Slags Høedt, men med langt rigere Naturgaver, mere Fiinhed, et overordentlig bevægeligt Ansigt og meget graciøs. 1) Han var den, der denne Aften interesserede mig meest. Damerne vare ubetydelige, men i Aften, siger man, faaer jeg mere fremragende Talenter at see. Wien har jeg endnu intet seet af, thi det regner uophørlig, hvilket er meget uheldigt. Paa Reisen hertil havde vi en trykkende Hede uden en Draabe Regn. Hagen og Wiehe have været her i Formiddag, de gaae begge med Planer om at komme til Theatret i Kjøbenhavn. Jeg synes bestandig vi kunde trænge til Wiehe hos os. Ogsaa Kellermanns Broder har været her i Dag. Det er en lille, gebrækkelig Mand, en reen Contrast til Broderen, meget artig og i alt til vor Tjeneste, hvilken jeg dog haaber ikke at have Brug for.

For lidt siden kom Minister Bille-Brahe og aflagde mig et Besøg, strax efter at Anthon havde været hos ham. Inviterer han mig nu til en Middag, undskylder jeg mig, og inden jeg reiser herfra, aflægger jeg ham da et Besøg, og hermed ere vi vel færdige med hinanden. Ak! Ludvig, endnu er her ingen Brev fra Dig. Jeg haaber nu paa i Morgen, thi min Længsel er stor.