Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Johan Ludvig Heiberg (1854-06-26)

Mandag 26. Juni, Formiddag.

Altsaa en Lapsestok! Den er nydelig, og man kan faae Lyst til at blive Laps, for at erhverve sig Ret til at bære den. Det er sandelig et omfattende Værk i mange Bind, som Du har indladt Dig paa med disse Morgengaver. Naar jeg spørger Christensen, om det nu ikke er tilende, svarer han med en Lyd, som ikke kan skrives, ligesaa lidt som den første Tone i min berømte Composition, der begynder med at trække Veiret til sig istedenfor at udstøde det. Iøvrigt beder Christensen mig i dette Øieblik om at hilse fra ham og sige Dig, at Alt er gaaet godt og ordenligt i Din Fraværelse, hvilket jeg heller ikke har Grund til at tvivle paa.

Jeg fik da intet Brev idag. Det er besynderligt. Den aabenstaaende Side bliver da ikke fuldskreven, især da jeg har ventet til det Yderste med at slutte, og nu maa haste for at faae Brevet bort.

Igaar var min Moder forunderlig svag, baade legemligt og s. 137 aandeligt, og jeg var ganske bange for hende. Men i Nat har hun sovet godt, og synes idag at være bedre ved Kræfter.

Farvel, min kjære Hanne. Hils Anthon. Fornøi Dig godt, og glem ikke at skrive.

Din hengivne
J. L. Heiberg.