Danmarks Breve

Krestens Breve

Brevudgiver:
Valdemar Rørdam, 1872-1946 Marie Vilhelmine Andresen, 1859-1928
Udgivelsessted:
KJØBENHAVN

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-08-03)
Af Dagbogen. Mandag den 3. August, Nat . Stor Forstyrrelse. Farer op ved en forfærdelig Alarm. Det snurrer og tuder. Hele Gaarden ligger i Luer. Jeg faar knap nok Tøj paa, nervøs som jeg længe har været af al den forfærdelige Uro. Da jeg kommer ud, ser jeg to Automobile

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-08-04)
Af Dagbogen. Tirsdag, 4. 8. 14 . Rygtet gaar, at mange danske Bønder er bleven hentede i Nat: Chr. og Peter Iversen samt Hjulmager Petersen, Avnbøl, Jørg. Matthisen, Græshøj, Andreas Madsen, Blsns, samt Skrædder Matthias Jensen, Ullerup. Men ingen véd, hvor de er bleven

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-08-06)
Af Dagbogen. Torsdag den 6. 8. 1914 . Saa nu har jeg kun en eneste Dag at være hjemme i. Gid jeg saa ret snart maa komme hjem igen. Jeg er lige kommet hjem fra Sønderborg, hvor jeg har taget Afsked med Far og Jens. Allerede oppe i Byen maatte jeg visiteres. Me

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-08-07)
Flensborg , 7. 8. 1914 . Kære allesammen! Har det godt, men er lidt træt, da jeg har staaet paa Eksercerpladsen hele Dagen. Jeg bliver foreløbig i Kasernen i Flensborg. Jørg. Eriksen 1) Præst ved Sundeved Frimenighed. og Jep Fink 2) Bygmester i Aabenraa, gift med en D

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-08-08)
8. 8. 1914 . Nu er jeg snart i Tøjet. Vi skal blive ved at klæde til henad Kl. 7, saa der bliver ikke meget af Helligdag. Vi har en uhyre flink Underofficer. I kunde nok komme til Flensborg en Dag, inden jeg rykker længere syd paa. Jeg skal nok give nærmere Besked.

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-08-09)
Af Dagbogen. 9. 8. 1914 . Saa nu er jeg midt i det. Fredag og Lørdag -— det er omtrent et helt Aar. Nu er jeg i Tøjet. I Gaar Aftes var vi til Parole paa Eksercerpladsen. Der blev sagt, at vi skulde øve fire Uger og saa til Frankrig. Det maa blive omkring ved min Fødsel

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1914-08-12)
Flensborg , den 12. 8. 1914 . Kære Mor og allesammen! Jeg har det efter Omstændighederne godt. Men I kan ellers tro, at jeg faar Sveden ud; undertiden, naar vi har ekserceret et Par Timer i Træk, saa kan Benene næsten ikke gaa under mig mere. Vor Feldwebel truer os a

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-08-13)
Af Dagbogen. Den 13. 8. 1914 . Eksercerpladsen, 20 Minutters Pause. Broget Liv i straalende Solskin. Rundt om i Græsset ligger smaa Grupper. Hist og her staar Geværpyramider. Ovre paa den anden Side spiller de Nævebold. Oberleutnant S. rider omkring paa sin Hest. Aa, Hi

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1914-08-13)
Flensborg Kaserne , 13. 8. 1914 . Kære Mor ! Tak for Dit Brev, det har glædet mig at høre lidt hjemmefra igen. Jeg er i Gaar bleven undersøgt af Lægen og erklæret for duelig, saa nu gaar det løs. Vi gaar forfærdelig hurtig frem med vore Øvelser. I Gaar sværmede vi all

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-08-16)
Af Dagbogen. Søndag, 16. 8. 1914 . I Dag har vi aflagt Faneed. -— Det er det fineste Vejr, man kan tænke sig. Solen skinner fra en skyfri Himmel. Kl. 7 1/2 rykkede vi ud paa Kasernepladsen, første Kompagni ved den ene Side og andet Kompagni lige overfor. Klokken otte ko

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-08-17)
Af Dagbogen 17. 8. 1914 . Soldaterlivet er i Grunden lystigt, naar man forstaar at tage det ret; og vi har det jo ikke mere strængt end at man magelig kan det. Men det er jo med en mærkelig Bagtanke, og den kan man aldrig komme bort fra. — Esbjerg skal være besat med ty

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-08-19)
Flensborg Kaserne , 19. 8. 1914 . Jeg har hørt, at alle Danskere, der sidder fast, nu er løsladt igen. Det vilde glæde mig, om det var Tilfældet. I kan være glade ved det overdejlige Vejr, vi nu har haft i næsten fjorten Dage. Jeg har glædet mig meget ved det, for saa har man ik

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-08-19)
Af Dagbogen 19. 8. 1914 . Nede i Gaarden gaar der en Soldat og halter. Han var med ved Liége og fik Skudsaar i det ene Ben. — Jeg kan slet ikke tro, at Danskerne er med i Krigen nu og at England har erklæret Danmark Krig. Det er frygteligt, at man ingenting kan faa at v

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-08-26)
Flensborg , 26. 8. 14 . Her er stor Uro i Dag. Vi har ingenting bestilt den hele Dag. Alle Ersatzreservister og Frivillige er bleven skilt ad, vi er bleven indlemmede i Ersatzbataljonen, mellem de indøvede Folk. I Aften har hele Kompagniet staaet og sunget Fædrelandssange efter

BREV TIL: Andresen, Marie Vilhelmine; Andresen, Johan; FRA: Andresen, Kresten; (1914-09-13)
13. Septbr. 1914 . Kære Forældre ! Der er ikke meget Haab om Orlov. De følgende Dage vil blive meget stramme i Tjenesten. Inden næste Onsdag skal vi være vænnede til med fuld Oppakning at gaa mindst 25 km, og det højeste, vi hidtil har gaaet, er 6 km. Nu lig

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-09-13)
Af Dagbogen. Søndag, 13. 9. 1914 . Har lige været til Feltgudstjeneste. Det eneste, jeg hørte af det hele, var Mottoet; men det var jo ogsaa det vigtigste — det lød: Gud er med os, hvem er mod os? — Det kniber vist voldsomt for vore Hære. Den østrigske bliver vist taget

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-09-14)
14. 9. 1914 . Til Lykke med den glædelige Nyhed, at Far er kommet hjem. Jeg hørte det i Gaar. I Grunden havde jeg ventet at komme hjem i. Gaar; men da der ikke var et Koppel at opdrive, maatte jeg blive her. Det er rent galt med vor Indklædning . . . Gevær har vi nu ikk

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-09-14/1914-09-21)
Tirsdag Middag. Siden jeg sidst skrev, er der sket store Forandringer. Jeg er nu kommet over i Bataljonen. Det gik af uden videre Højtideligheder. Men endnu har vi ikke faaet udleveret nogensomhelst Sager. Den eneste Forandring er, at jeg atter er rykket ind i Kasernen. Jeg var k

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-09-21)
21. 9. 1914 . Jeg har det godt. Tak for sidst. Det første vi fik at vide i Dag var, at 500 af os skulde af Sted om et Par *Dage, og vi er ikke stort flere, saa vi kommer vist langs alle. Jeg telefonerer, saa snart vi begynder at blive indkaldt, saa vil I vel nok komme herud, for

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-09-21)
21. 9. 1914 . Jeg bliver indklædt i Morgen og rejser maaske inden Aften; kom hvis I vil. Hele Kompagniet skal afsted. I skal ikke komme før jeg telefonerer, og I skal ikke tage noget med.

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-09-24)
Af Dagbogen. 24. 9. 1914 . Jeg har gaaet i en Uro hele denne Uge. I Mandags bekendtgjorde vor Feltwebel, at i de næste Dage skulde der 500 Mand væk, og at en stor Del af os maatte komme med. Nu er det Torsdag. De 500 Mand er kommet, jeg véd ikke hvorfra, de er straks bl

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-09-28)
Af Dagbogen. 28. 9. 1914 . Saa, nu er Timen slaaet. Længe har man gaaet i Angst og Spænding. I Nat er der kommet Befaling til, at 1700 Mand skal afsted, og jeg er en af dem. Vi kan komme afsted i Morgen, om to Dage, tre Dage. I Morges skulde vi have haft Øvelse i Hanved

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-10-01)
Af Dagbogen. 1. 10. 1914 . Blind Alarm. Der bliver ingen Udrykning. Men nu er den der. Nu er det Alvor. Nu har vi begyndt at klæde ind krigsmarsjmæssigt. Jeg er døvet og sløvet og staar næsten følesløs overfor alt det frygtelige, der nu venter mig. Aa, saadan

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-10-04)
Af Dagbogen. D.4.10.1914. Det er koldt. Løvet falder og hvirvler omkring. Der er Blæst og Storm. Og nu lakker det mod Enden. Og det forfærdelige Feltliv begynder. — Jeg er nu tildelt det aktive Regiment, Kønigin, som skal nydannes. Man siger det er

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-10-07)
Flensborg , 7. 10. 14 . —————Vi lever her i stor Spænding, da vi kan vente hvert Øjeblik at komme bort. De fleste af dem, der kom ind otte Dage efter mig, kom væk, som de gik og stod — først til Altona; men straks dampede Toget videre med dem til Graudenz. Vi har faaet

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-10-11)
Af Dagbogen . D.11.10.1914 . Atter Søndag, og endnu her — hvilken Lykke man har. Lykke — jeg maa vel sige det. Men hvordan skal man kunne skrive om Fred, naar man ikke kender Krig? og om Freden vil jeg skrive herefter. Aa, man er saa tom og skønner ikke længer, hvad der

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-10-21)
Lyksborg , 21. 10. 14 . Nu ligger jeg i Garnison her i Lyksborg i et dejligt Kvarter; 11 Mand og en Underofficer paa Hotel »Ruhethal«. Vi er marsjeret hertil i et forfærdeligt Vejr; det har øset ned som med Spande hele Vejen, og vi var plaskvaade. Jeg gaar nu omkring i min Kappe

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-10-22)
Af Dagbogen. D. 22. 10. 1914 . Jeg bor sammen med Johannes Clausen, hvis Fødselsdag det var, og Thøge Andresen fra Hjolderup. Han er en større Filosof og udtrykker sig altid meget lærd om Livet her og hisset. I Gaar Aftes laa vi og passiarede, og Johannes spurgte ham, h

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-10-26)
Lyksborg , 26. 10. 14 . Nu er jeg kommet lidt tilrette i denne By; vi lever storartet, men her er saa uendeligt kedeligt, da vi slet ikke faar Aviser. Men jeg haaber det bliver bedre. Vi er under meget skarpt Regimente for Tiden, og næsten dagligt flyver der nogle i Kassen. Vor

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-10-28)
Af Dagbogen. D. 28. 10. 1914 . Gustav Wied er død. Haabet om bedre Tider gryer. Pessimismen dør og spottes, og nu grønnes det trindt; Alvoren dukker frem. Vi har svælget i blødladne Talemaader om Danmarks Lidenhed og Magtesløshed; Spotterne har fundet aabne Øren, og Gus

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1914-10-30)
Lyksborg , 30. 10. 1914 . Kære Søster ! Til Lykke med Fødselsdagen; den har jeg da husketr skønt det ellers kan knibe. Jeg har havt uhyre Held med mig. I Gaar da vi kom hjem fra Øvelse, kom Feltwebelen farende — Halvdelen af vort felttjenstdygtige Kompagni s

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-11-02)
Af Dagbogen. 2. 11. 1914 . Min Kammerat og Navne, Thøge Andresen, meldte sig frivilligt og er nu paa Vej til Jerusalem. Jeg har tænkt over, hvad der nu kunde bringe ham til dette Skridt. Han forsikrede mig, at det var hans faste Beslutning. Jeg har fundet, at han i Krig

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-11-06)
6. 11. 1914 . Mange Tak for det meget velsmagende Brev, uden de mange Ord var det dog meget veltalende. Jeg kunde ikke begribe, hvad det kunde være; Overraskelsen var derfor ogsaa stor og alsidig. Vi fik Johannes Clausen med, for at parlamentere med Mutter. Hun var rask nok til a

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1914-11-14)
Lyksborg , 14. 11. 14 . Kære Forældre ! I har faaet det glædelige Budskab lidt for hastigt, hvis I da har talt med Johanne. Jeg skal alligevel afsted. Saa vidt vi endnu har faaet at vide, bliver vi indklædt her i Lyksborg og bliver vist her til Mandag. Hvis det skulde

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-11-15)
15. 11. 14 . Nu er det paa Sidsten med mit Ophold her. I Dag bliver jeg indklædt, og saa kan jeg komme med hvad Tog det skal være. I Morgen gaar der en Transport væk, men jeg tror ikke jeg kommer med den; jeg kommer vist først paa Onsdag. Naa -— engang maatte det jo komme, og jeg

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-11-19)
Af Dagbogen. 19. 11. 1914 . I Dag er vi igen bleven indsprøjtet mod Difteritis; og vi skal to Gange til. Saa maa vi da næsten være usaarlige. Udrustningen: 1. Graa Uniform med røde Kanter og Bronceknapper. 2. Sort Kommismantek 3.

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-11-21)
Af Dagbogen. 21. 11. 1914 . Bygt Lejr. Kommen hjem blev der en Del taget ud, som straks skal til Flensborg og afsted i Morgen. Jørgen Andresen, Nybølsmark, P. Andersen, Forballum, Bossen, Arentoft. Jeg forstaar ikke, at jeg ikke kom med, da Navnene blev raabt op efter L

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-11-22)
Søndag d. 22 . Nu er Johannes ogsaa borte. Seks af mine bedste Venner er borte, og jeg alene tilbage, jeg begriber det ikke. Jeg forsøgte at komme med, men blev jaget tilbage. Nu er de undervejs derop. Jeg kommer maaske i Morgen i den modsatte Retning, sammen med bare fremmede. O

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-11-23)
Af Dagbogen. 23. 11. 1914 . Saa, nu gaar det løs i Eftermiddag. Jeg sidder alene og synger: »Slumrer sødt i Slesvigs Jord« — aa, hvor dog Modsætninger slaar skarpt ind. »Ingen Ven jert Haandtryk fik, ingen hørte Afskedssukket«. Saa blev det dog Alvor tilsidst, og inden

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-11-24)
Flensborg Kl. 3½. Kl. 5 rejser jeg opad mod Fronten. I skal ikke sørge for meget for min Skyld, jeg skal nok klare mig. Det eneste, jeg er rigtig ked af, er, at Johannes Clausen er rejst, og vi kommer sikkert ikke sammen mere. Hils nu alle Venner og Kendinger; jeg er ved trøstig

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-11-24)
Tirsdag d. 24., Kl. 7 Aften . Nu er jeg lige naaet over den lange Rendsborg Bro. Det gaar med Iltogsfart nedad. Jeg tror ikke, vi naar længere end til Altona i Nat. Jeg ved endnu ikke, om det gaar mod Øst eller Vest. Vi faar en forfærdelig Mængde Knas, Nødder, Æbler, C

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-11-24)
Af Dagbogen. Den 24. November . Saa blev det dog alligevel til noget. Det sneede og der var saa stille. Sneen dryssede saa sagte ned og lagde sig saa blødt over Marker og Tage. Kl. 8 om Morgenen fik vi Besked. Kl. 10 stillede vi feltmarsjmæssigt, modtog Flæsk og Pølse f

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-11-25)
Aachen , Onsdag Aften, d. 25/11 . Nu varer det ikke længe, inden vi overskrider Grænsen. Turen herned er gaaet rask. Jeg vil sende Jer en Hilsen fra den sidste indenlandske Station. Noget særligt er der ikke hændt. Jeg skal nok skrive til Jer jævnligt. Muligvis gaar vi til Etapp

BREV TIL: Andresen, Kresten; Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1914-11-27)
Noyon , Søndag, 27. 11. 1914 . Kære Forældre ! Nu er jeg naaet til Bestemmelsestedet. Det har været en mærkelig Rejse herned. Nu er jeg ved Fronten ved Res. Reg. 86, 1. Komp., sammen med Jørgen Brag, bor sammen med ham. Jeg har rejst gennem det meste af Belg

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-12-04)
Lassigny , 4. 12. 1914 . Nu har jeg ligget et Døgn i Skyttegraven; tre Hundrede Meter foran os ligger Franskmændene, og Kuglerne fløjter ustandseligt om os. Jeg kom hertil i Gaar Morges tidligt, inden det endnu var lyst. Det havde regnet, og det var et Lerælte, som trodser enhve

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-12-04)
Af Dagbogen. 4. 12. 1914 . Jeg havde Vagt fra 10—12 og fra 6—8. Det var saa maanelyst, at man kunde se vidt og bredt omkring. Men hvem ser ikke Spøgelser i maaneklare Nætter, og navnlig naar man véd, at der er fuldt optaget af dem 300 Meter forude. Der blev skudt paa os

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-12-06)
6. 12. 1914 . Jeg har det fremdeles godt. I Gaar havde vi det ualmindeligt roligt. Vi graver bombefri Rum; saa naar vi først har dem færdige, kan Granaterne ikke gøre os noget. P. Jensen fra Stenderupgaard bringer mig hver Dag »Hejmdal«; den er jo rigtignok lidt gammel, naar den

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-12-08)
Dives , 8. 12. 1914 . Nu er jeg trukket et Par km tilbage for at hvile et Par Dage. Vort Kompagni blev inkvarteret i Kirken. Jeg stod i afmægtig Harme over den Skændsel, der her blev øvet. Paa Kirkegaarden ligger Gravene i et Lerælte. Men værre ser det ud i Kirken. En satte sig

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-12-09)
Lassigny , 9. 12. 1914 . Kære Søster ! . . . Vor Stilling ligger langs en Banedæmning lige foran Lassigny. Denne By er næsten fuldstændig skudt ned og paa Gaderne ligger der fuldt af Granatstumper og Skrapnelkugler. Jeg har tit været afkommanderet at hente et eller an

BREV TIL: Andresen, Marie Vilhelmine; Andresen, Johan; FRA: Andresen, Kresten; (1914-12-12)
Cuy , den 12. 12. 14 . Kære Forældre ! Jeg vilde i Grunden sætte mig til at skrive et Julebrev, men naar jeg tænker paa Julen, bliver jeg saa trist, fordi den slet ikke er til for mig. Jeg kan ikke forstaa, at jeg slet »kke hører fra Jer, har alle mine Breve da ikke n

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-12-13)
Af Dagbogen. 13. 12. 1914 . I Gaar begyndte Julepakkerne at strømme ind. Mange gik med en lire—fem store Pakker; til mig var der intet. Jeg har intet Kort eller Brev faaet endnu. Jeg venter intet til Jul. Jeg er forberedt paa en forfærdelig Jul. Godt, at jeg da er i Sta

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1914-12-15)
Cuy , 15. 12. 1914 , Kære Søster ! Jeg vil skrive Dig et Ord, inden det bliver for sent, for i Morgen tidlig skal jeg atter ud i Skyttegraven. Jeg kommer til at fejre Juleaften derude. Det maa blive en mærkelig Nat — at staa Vagtpost paa Skansen med den blaa Himmel og

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1914-12-16)
Lassigny , 16. 12. 1914 . Jeg naaede alligevel ikke at blive færdig, for i det samme blev Posten raabt op, og saa var der to Pakker til mig, en fra Morbror Hans Peter og en fra Dig. Det er saa nyt at faa lidt hjemme fra. Jeg siger saa mange Tak for det. I Dag har jeg faaet tre i

BREV TIL: Andresen, Marie Vilhelmine; Andresen, Johan; FRA: Andresen, Kresten; (1914-12-16)
Lassigny , 16. 12. 1914 . Kære Forældre ! Jeg har i Grunden ikke stort at skrive om, og dog er der en Del, naar jeg skulde skrive om Julen, men saa kan jeg ikke finde Ord for det. Man maa jo kunne holde Jul hernede ogsaa, en Jul under fri Himmel, som Hyrderne holdt de

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-12-18)
Lassigny , 18. 12. 1914 . Jeg bør skrive til Jer lidt oftere, end jeg gør, for I er vel lidt urolige en Gang imellem. Det skal I imidlertid ikke være, for jeg passer godt paa, og saa er det ved et rent Tilfælde, at der kan passere noget. I kan nok tænke Jer, at naar der kun saar

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1914-12-21)
Cuy , 21. 12. 1914 . Jeg har nu pakket mine Sager og sidder marsjberedt. Maaske bliver vi her, og maaske kommer vi et andet Sted hen. De sidste Nætter har været noget urolige. Men i Nat har jeg sovet igen. I Gaar Nat havde vi Fægtning omkring Kl. ni, saa stod jeg Vagt til Kl. to

BREV TIL: Andresen, Marie Vilhelmine; Andresen, Johan; FRA: Andresen, Kresten; (1914-12-24)
Lassigny , Juleaften. Kære Forældre . Hvor dog Livet tit synes uretfærdigt og grusomt, og ovenpaa det sørgelige Budskab jeg har faaet. Julen er bleven mig tifold mere tung. Til at begynde med kunde jeg slet ikke tro, at det var muligt, og endnu har jeg svært ved at fat

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten;
Kære Søster Misse ! I Dag er jeg ikke god til at skrive. Jeg har staaet Vagt hele Natten; men jeg vil søge at skildre Dig, hvordan Julen er gaaet hernede i Frankrig. Den officielle Del af Julen holdt vi den 22., mens vi endnu laa i Reserve i Cuy. Den begyndte med, at vi gjorde j

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1914-12-28)
Cuy, Oise , 28. 12. 1914 . Kære Forældre ! Jeg har i Dag modtaget begge Eders Breve. Lad os kun skrive lidt mere sammen i denne Tid og holde Modet oppe paa hinanden. Det er ikke nemt at holde Tankerne samlede, for her er en forfærdelig Snak, Kortspil og Musik . . .

BREV TIL: Andresen, Marie Vilhelmine; Andresen, Johan; FRA: Andresen, Kresten; (1915-01-01)
Cuy, Oise , Nytaarsdag 1915 . Kære Forældre ! .... Vi skal være seks Dage i Reserve denne Gang, fordi vi var hele Julen i Skyttegraven; og det kan vi jo sagtens holde ud. Jeg underholder mig af og til med Beboerne her, men det er frygtelig vanskeligt at tale Fransk, o

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1915-01-02)
Cuy , 2. 1. 1915 . Kære Søster Misse ! Du skriver, at jeg gør et forsagt og modløst Indtryk — maaske. Jeg har lige fra den første Dag skønnet, at jeg er ikke god til Soldat; men jeg vil sige, at for en, der gør sig en lille Smule Tanke ved det hele, da kan man ikke an

BREV TIL: Andresen, Peter; FRA: Andresen, Kresten; (1915-01-05)
5. 1. 1915 . Kære Farbror og allesammen! 1) Til Vinding Højskole. Ja, Papiret er sluppet op for mig, men en Kriger ved jo at hjælpe sig i en snæver Vending . . . Nu er vi Gud ske Lov færdige med det gamle Aar og er ved at begynde paa et nyt, og det sætte

BREV TIL: Andresen, Marie Vilhelmine; Andresen, Johan; FRA: Andresen, Kresten; (1915-01-06)
Lassigny, Hellig tre Konger , 1915 . Kære Forældre ! Jeg har det godt i næsten alle Maader, er sund og stærk, vaad og leret. Her er der Ro over hele Linjen. Vi kæmper mest med Regn og Ler i denne Tid. Vagterne er ogsaa blevne lettede betydeligt. Jeg gad vide, hvor læn

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-01-08)
Af Dagbogen. Lassigny , 8. 1. 1915 . Utal af Granater. Den første slog ind i Centrum og saarede to Mand let, samt knuste et Gevær. Den ene af dem har faaet en Splint helt gennem Armen. Den næste Granat slog ind i Banedæmningen, hvor Oversvømmelsen er, og der fløj en Sk

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-01-09)
Cuy , 9. 1. 1915 . Jeg rejser bort i Morgen tidlig, og har ingen Anelse om hvorhen; i hvert Fald bliver det en Jærnbanerejse, men jeg tror ikke ret lang. Jeg skal nok skrive til Jer senere. Det hele er ikke saa slemt, og I skal ikke være kede af det for min Skyld. Det bliver rim

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-01-10)
Jumencourt, Aisne , 10. 1. 1915 . Ja, nu er jeg kommen hertil. Vi blev pludseligt afløst ude i Skyttegravene, og skulde holde os marsjberedt den næste Morgen Kl. 4. — Nogle sa , vi skulde hele første Bataljon væk, for at være med til at danne et nyt Regiment, som straks skulde d

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-01-18)
18. 1. 1915 . Kun et Par Ord for at lade Jer vide, at jeg er i god Behold. Der har længe ikke været Lejlighed til at skrive, men i Morgen vil jeg berette Jer lidt om de sidste seks Døgns, forfærdelige Oplevelser. For Øjeblikket er jeg i Noyon paa Gennemrejse til Amny ved Roye, hv

BREV TIL: Andresen, Marie Vilhelmine; Andresen, Johan; FRA: Andresen, Kresten; (1915-01-18)
Jumencourt , 18. 1. 1915 . Kære For ældre ! „ Førend jeg begynder paa dette Brev vil jeg sige, at jeg er ved helt Sind og Skind. Disse sidste fem Døgn har været saadanne, at det nytter slet ikke at beskrive det. Jeg har været med i et større Slag ved Soissons; over H

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-01-18)
Cuy , 18. 1. 1915 . Nej det var forfærdeligt. Det eneste, vi fik, var næsten franske Jærnportioner og Vin. Det var den 12. Januar. Den 13. havde vi det nogenlunde roligt. Men den 14. gik Stormen videre, og den kom, uden at vi anede det. Pludselig hørte vi Stormraab lig

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1915-01-20)
Cuy , 20. 1. 1915 . Kære Søster Misse ! Mange, mange Tak for alle Dine Breve og Pakker og gode Sager; det strømmer nu ind over mig, da jeg ikke har faaet Post i de syv Dage, jeg var i Slag. Ja, det er en stor og mærkelig Oplevelse, saa rig paa Indtryk, men mest af en

BREV TIL: Andresen, Marie Vilhelmine; Andresen, Johan; FRA: Andresen, Kresten; (1915-01-22)
Cuy , 22. 1. 1915 . Kære Forældre ! Jeg har allerede faaet det Brev, I afsendte d. 18. Det forholder sig desværre saadan, som der skrives. Tyskerne har baaret Sejren hjem ved Soissons, har taget en Mængde Fanger. Det stemmer ogsaa, hvad Franskmændene skriver: at vi va

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-01-21)
Cuy , 21. 1. 1915 . .... Jeg vil gerne forsøge at sende Jer et Par Tegninger hjem; det har jeg længe spekuleret paa. Det kunde være rart at have en ganske tynd lille Skitsebog, saa vilde jeg tegne et Par Billeder af Skyttegrave, Landskaber, Lassigny o. s. v. Det er rigtig nok, a

BREV TIL: Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-01-23)
Cuy, Oise , 23. 1. 1915 . Kære Mor ! Her har Du den første Tegning hernede fra, og jeg vil haabe, der følger flere efter. Her bor jeg, naar jeg ligger i Reserve. Køkkenet ligger op ad Trappen til højre. Der er ikke noget, der hedder Forstue. Huset er saa smalt, at Køk

BREV TIL: Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-01-27)
Lassigny , 27. 1. 1915 . I Dag har jeg atter modtaget en Pakke med Haandklæde og Sæbe og saa mange gode Sager — Tak for den. Jeg trænger ogsaa til det, men det værste er, at vi nu ikke længere har Vand til at vaske vore sorte Næver i; for rigtignok gaar der en Bæk med det dejlig

BREV TIL: Hanssen, Hans Peter; FRA: Andresen, Kresten; (1915-01-30)
Cuy, Oise , 30. 1. 1915 . Kære Morbror ! Mange Tak for Dit Brev og Dine Pakker; man lever næsten af bare Lækrerier her. — Jeg tror heller ikke, vi kommer hjem før til Sommer; for Øjeblikket staar det vist ikke saa godt til for Tyskland og navnlig ikke for Østrig. — I

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-01-31)
Cuy, Oise , 31. 1. 1915 . Kære Forældre ! Nu sner det aldeles himmeltæt; Sous staar og klapper i Hænderne og raaber: neige, neige! det betyder Sne. Trods det dundrer Kanonerne fremdeles. Men jeg synes, det kan sagtens gaa, og er evig glad, at jeg ikke nu ligger paa f

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-02-01)
Cuy , 1. 2. 1915 . Kære Forældre ! I Dag er det akkurat et halvt Aar, siden Krigen begyndte.....Nu er man jo næsten saa vant til hele Rumlen, saa man begynder at finde sig lidt hjemme i det: seks Dage slaas der Folk ihjæl, og seks Dage leges der tre Mand høj

BREV TIL: Andresen, Marie Vilhelmine; Andresen, Johan; FRA: Andresen, Kresten; (1915-02-05)
Lassigny , 5. 2. 1915 . Kære Forældre!· Det er Foraar her nu. Solen skinner saa varmt, og Luften er saa frisk. Det har begyndt at vindtørre overalt. Droslen synger, og Skaden skræpper. Jeg tænker, om et Par Uger er vi her saa vidt, som hjemme s

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-02-07)
Lassigny , 7. 2. 1915 . Kære Søster ! Jeg ligger nu i en dyb Hulvej ved Lassigny og har en Mængde Arbejdstjeneste; men det er bedre end Granater. Det gaar paa Liv og Levnet løs. Vi har hidtil haft det saa hyggeligt med en Bæk, hvor vi hentede Vand til Vaskni

BREV TIL: Andresen, Marie Vilhelmine; Andresen, Johan; FRA: Andresen, Kresten; (1915-02-08)
Lassigny , 8. 2. 1915 . Kære Forældre ! Mange Tak for alle de Pakker; jeg havde nær aldrig faaet dem slæbt med mig fra Hulvejen herhen i Morges. I Dag er der kommet en Pakke fra Misse med alle Slags lækre Sager og en fra Johannes Clausens Søster Inger og saa videre i

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-02-13)
Cuy , 13. 2. 1915 . Kære Forældre ! Nu er der igen gaaet lang Tid, inden jeg har faaet skrevet; men Tiden løber rent fra mig .... Vi har det saa roligt her, saa man næsten skulde tro, der var Fred; men undertiden bliver man rusket ud af sin Indbildning, og saa ved man

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-02-16)
Hulvejen ved Lassigny , 16. 2. 1915 . Kære Far og Mor ! I længes vel efter at høre fra mig, og har maaske været urolige, fordi der nu atter er gaaet nogle Dage hen. Det maa I endelig ikke være. Det kan ske, at vi bliver lidt udmattede her ved uvant Arbejde og Mangel

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-02-18)
Lassigny , 18. 2. 1915 . Kære Eja ! Mange Tak for Dit Brev, jeg har vist endda to at takke for. Nu, saa har det været Fastelavn, det vidste jeg slet ikke. Det er jo dumt, for man véd hverken, om det er Søndag eller Mandag her; jeg tror ligefrem, man har glemt at male

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1915-02-21)
Skyttegraven , 21. 2. 1915 . Kære, søde, rare Misse ! Tusind Tak for alt, hvad Du har sendt mig af Kød, Flæsk, Abrikoser, Pølser, Skinke, Chokolade, Sæbe, Bouillontærninger, Lagkage, Kaffe, Nødder, Postkort, Smør, Fedt, Pastiller, brune Kager, Bonbons, Cigarer, Strømp

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-02-24)
Cuy , 24. 2. 1915 . Kære Forældre ! . . . Jeg synes, det trækker op til Uvejr nu. Her gaar Rygtet overalt, at Danmark vil gribe ind, men det tror jeg ikke paa. Naa, vi tror paa, at vor Sag er god, og saa skal det nok faa en god Ende ogsaa. Det er jo noget, det slet ik

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-02-28)
Lassigny , 28. 2. 1915 . Der er her i Kompagniet en rigtig drøj, gammel Daglejer oppe fra Haderslevegnen; han har givet os, baade Danske og Tyske, et Mundheld at leve paa; naar han bliver vækket og skal trække paa Vagt, saa plejer han gerne at vende sig et Par Gange og sige: »De

BREV TIL: Vinding Højskole, ; FRA: Andresen, Kresten; (1915-03-02)
Lassigny , 2. 3. 1915 . Kære allesammen! 1) Til Vinding Højskole. Mange Tak for Dit Brev, Faster, og Blomsterne; ja, Paaskeliljen skal nok komme til at betyde Fred. Jeg har rigtig faaet Brev fra Dig før; men Du maa jo ikke have faaet mit Svar derpaa; enke

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-03-06)
Cuy , 6. 3. 1915 . .... Jeg synes, det hele nærmer sig stærkt Enden. Jeg véd ikke, hvori det ligger, men jeg har det saa absolut paa Fornemmelsen og begynder allerede at rette mig saa smaat ind paa det. Forleden Nat drømte jeg noget mærkeligt Sludder: Jeg stod pludselig paa Lond

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-03-07)
7. 3., Søndag . Det er Søndag igen. Dampmaskinen brummer et Stykke henne i Gaden og tærsker Franskmandens Korn; men selv faar han intet deraf. Han har ikke en Gang Lov til at pløje sin egen Mark — det Forbud kom for et Par Uger siden, da havde de allerede begyndt at saa. Nu begyn

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-03-12)
Lassigny , 12. 3. 1915 . Kære Far og Mor ! Mange Tak for Jert sidste lange Brev. Der har gaaet nogen Tid hen, hvor jeg slet ikke har kunnet skrive. Jeg har været meget stærkt forkølet og har ogsaa haft lidt Feber. Forleden, da jeg i Cuy i den Anledning meldte mig syg,

BREV TIL: Hanssen, Hans Peter; FRA: Andresen, Kresten; (1915-03-15)
15. 3. 1915 . Kære Morbror ! Mange Tak for Dit Brev, som jeg alt længe har burdet svare Dig paa. Stillingen og Fredsudsigterne er jo gode for Tiden. Blokaden har et glimrende Forløb. Nu maa Englænderne og Franskmændene vel snart være naaet til Konstantinopel, og saa sy

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1915-03-16)
Lassigny , 16. 3. 1915 . Kære Søster Misse ! Tak for Dit Brev; det fremgaar tydeligt og klart deraf, at I lever af Haanden i Munden, det maa jo være en forfærdelig Tilværelse. Jeg har hørt, at der nu skal være fundet en Maade, hvorefter man kan lave Brød af Halm, forh

BREV TIL: Andresen, Marie Vilhelmine; Andresen, Johan; FRA: Andresen, Kresten; (1915-03-17)
Cuy , 17. 3. 1915 . Kære Far og Mor ! . . . Her er alt meget roligt. Soldaterne sidder og mundhugges. Nogle gamle Soldater vigter sig med, at de bar tjent to Aar; de er nogle Allerhelveds-Karle, og vi Ersatzreservister mangler jo det væsentlige i Opdragelsen. Kammera

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-03-25)
Lassigny , 25. 3. 1915 . Det er vist ikke saa længe siden, jeg sidst skrev, men lige meget. Jeg er ikke i Skyttegraven denne Gang, og maaske kommer jeg der ikke mere. I Gaar var vi ude at grave en Reservestilling under Ledelse af Løjtnant H. Om Eftermiddagen blev vi sendt ud i B

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-03-25)
Af Dagbogen. Kommandanturen , 25. 3. 1915 . I Dagens Løb har jeg samlet tomme Flasker sammen og fyldt syvogtyve Kasser, som jeg har stillet op ved Vejen for at faa dem med tomme Vogne til Cuy. Ved Ottetiden begyndte et ustanseligt Tog af Vogne at køre ind i Lassigny; s

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-03-26)
26. 3. 1915 . Herligt Vejr. Mange Flyvere. Hamrer Blikdaaserne flade — et Under, at jeg ikke ogsaa skal hamre Flaskerne flade. Hvem vil med ind at se mit Musæum — det er alle Pengene værd. Udenfor til højre er Zinkafdelingen: Badekar, Tagrender, Vandkander, Staaltraad o. s. v. Ti

BREV TIL: Andresen, Marie Vilhelmine; Andresen, Johan; FRA: Andresen, Kresten; (1915-04-04)
Cuy, Paaskemorgen , 4. 4. 1915 . Kære Forældre ! .... Paasken mærker vi her, for saa vidt som vi ikke har Tjeneste, og derfor har jeg ogsaa vældig Tid til at skrive. Jeg skulde i Grunden ogsaa have skrevet flere Breve til Danmark;· men nu skal der jo skrives Tysk, og

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1915-04-05)
Cuy , Anden Paaskedag. Kære Misse ! Nu er Paasken snart til Ende, og den har gaaet som en anden Uge, kun med den Forskel, at vi saa godt som ingen Tjeneste har haft. Det er daarligt Vejr og regner; jeg er saadan jævnt vaad, fordi Regnen overraskede os, da Peter Jensen

BREV TIL: Hanssen, Hans Peter; FRA: Andresen, Kresten; (1915-04-06)
Cuy, Oise , 6. 4. 1915 . Kære Morbror ! Saa kom vi ogsaa til at holde Paaske herude i Felten; jeg er bange for, at det bliver Pinse ogsaa. Naa, naar vi. kan blive her, og der fremdeles ikke bliver mere uroligt, end der har været, saa lader det sig jo holde ud. Men det

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-04-15)
Lassigny , 15. 4. 1915 . Kære Forældre ! Jeg har det godt. Nu er der rent Foraar her; kun har vi en Del Nattefrost. Her er jo en Smule mere Fastlands- Fig. 6. Det dovne Æsel. klima; men ikke desmindre saa blomstrer nu Kirsebær

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1915-04-18)
Cuy , 18. 4. 1915 . Kære Misse ! .... I Dag for et Aar siden havde vi en mærkelig sørgelig Dag hjemme. Det var den Dag, den store Dybbølfest blev holdt, og jeg husker, at jeg var ude med et Par Kranse og kom hele Turen op over Stillingen. Om Aftenen holdt jeg Foredrag

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1915-04-21)
21. 4. 1915 . Saa nu har Brevet jo undergaaet den ikke ualmindelige Skæbne at henligge et Par Dage i Forglemmelse — det var en Sætning, der tyder paa en vordende Journalist. I Grunden er jeg slet ikke i godt Humør, for vi har haft en usædvanlig lang Marsj i Dag. Men det er altid

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1915-04-27)
Lassigny , 27. 4. 1915 . Kære Misse ! . . . Naar det kommer til Pinsen, har jeg været et halvt Aar her i Frankrig, og har i den Tid ikke et Øjeblik været udenfor Ildlinjen. Naar Krigen bliver ved langt efter Pinse, saavar det ikke mere end rimeligt, at jeg kom hjem et

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-04-25)
Lassigny , 25. 4. 1915 . Nu er Jørgen Brag vel kommet hjem. Det er netop Søndag Morgen ved den Tid, da I samles ovre ved Kirken. Jens er der vel ogsaa, og der er saa mange hjemme paa Orlov. En anden en har jo sine vigtige Forretninger at passe. Jeg sendte en lille Pakke med J. B

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-05-01)
Lagny , 1. 5. 1915 . Kære Forældre ! Nu er jeg i Nat kommet paa Lazaret her i Lagny. I Nat, da jeg var paa Patrulje foran Linjen, faldt jeg i en smal Løbegrav og brækkede Benet. En Kammerat bar mig tilbage, og jeg kom straks under Dr. Thomsens Behandling. Det er Spole

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-05-02)
Noyon , 2. 5. 1915 . Nu er jeg allerede kommen et Skridt længere; men her bliver jeg vist ogsaa foreløbig. Saa nu kan I godt skrive til mig, og send mig endelig et Par Pakker med noget til at lægge paa Brødet — altsaa ikke noget, der kræver lang Forberedelse -—; thi her er der S

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-05-04)
Noyon , 4. 5. 1915 . I Dag er det jo Jer Bryllupsdag, til Lykke med den. Forhaabentlig faar I netop mit Brev fra Lagny i Dag, saa faar I da en lille glædelig Efterretning. Nu er vi jo begge, baade Jens og jeg, foreløbig sat ud af Krigsrollen, Jens vel nok for bestandig, jeg for

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-05-08)
Noyon , 8. 5. 1915 . Kunde jeg sidste Gang berede Jer en Glæde, saa maa jeg desværre denne Gang bringe Jer en Skuffelse, fordi Glæden var forhastet. Nu efter at Lægerne har gaaaet en hel Uge og blæst mig Ørene fulde af, at Benet var brækket, og jeg med det allerførste

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-05-11)
Noyon , 11. 5. 1915 . Jeg har det meget bedre end jeg paa nogen Maade skøtter om; men det er jo baade et Onde og et Gode. Jeg har faaet Brevet af 6., Tak for det. Jørg. Brag var her i 'Forgaars og fortalte mig saa meget hjemmefra. Han kom som et frisk Pust med saa mange lyse Ber

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-05-13)
13. 5. 1915 . I Dag er det Kristi Himmelfartsdag, og kun 9 Dage til Pinse. Italien er vel endnu ikke færdigt. Jeg ligger ikke mere i Teatret, men er flyttet hen til en anden Afdeling, hvor mit Ben skal have Varmluftsbade. Min Adresse bliver den samme, kun skal I istedetfor Teater

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-05-17)
17. 5. 1915 . . . . Jeg ligger her og fantaserer mig en hel Del tilrette, og er det ikke godt for andet, saa er det uhyre godt som Tidsfordriv. Alt drejer sig om, naar nu først Krigen er til Ende, og hvad jeg saa skal tage fat paa. Sprogforeningens Biblioteker ramler vel sammen,

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-05-22)
22. 5. 1915 . Har I faaet Budskabet om Italiens Krigserklæring. Stemningen her er meget rolig. Det kan jo ikke faa nogen Indflydelse paa Krigens Udfald; men kun forlænge den. Fremtiden vil vise, hvordan det gaar. Vi faar vel samtidig en stor fransk og engelsk Offensiv. Jeg tror,

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-05-23)
Noyon , 23. 5. 1915 . I Dag er det Pinse med det dejligste Vejr, man kan tænke sig. Desværre har jeg kun en stor cementstrøget Mur at se paa; men gennem et Hjørnevindue kan jeg se et Stykke blaa Himmel, og det er mer end nok til at vække alle mine Længsler efter den fri Natur.

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-06-02)
Noyon , 2. 6. 1915 . Kære Forældre ! Mange Tak for Brevene, Pengene og Papiret, alt' noget jeg trængte til, og undskyld, at jeg har ladet Svar vente nogle Dage. Det var paa Grund af et Ildebefindende med Feber. I Dag er det fjerde Dag, og nu er det vist overstaaet. De

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-06-06)
6. 6. 1915 . Det er en dejlig Søndag Morgen. Men Idyllen bliver lidt forstyrret af, at vi i Dag kun faar tørt Brød og sort Kaffe. Det er jo nu næsten som i Fængsel, for Kaffen er saamænd ikke bedre end Vand. Der bliver ikke sendt Smør til Fronten mere, bliver der sagt, fordi det

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-06-07)
Chauny , 7. 6. 1915 . Det blev en ret uvilkaarlig Afbrydelse. I Gaar Aftes blev hele Noyon stillet paa Krigsfod, og Kl. 11 dampede vi af til Ghauny i Biler. Franskmændene har udøvet et voldsomt Angreb i Gaar Morges ved Moulin og Roye, og Kampen har varet uafbrudt Dag og Nat side

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-06-07)
Af Dagbogen. Chauny , 7. 6. 1915 . Paa Krigslazaret. Ført hertil i Nat i Bil. Alle Lazaretter i Noyon rømmede. Store Kampe. Ved Moulin og Carlepont. Franskmændene har taget første Grav .... Ustanseligt farer store Biltransporter paa 50 Styk. med Tropper frem og tilbage

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-06-08)
Chauny , 8. 6. 1915 . Naa, saadan gik det; forresten har jeg ikke gjort noget daarligt Bytte. Her lever vi ti Gange bedre end i Noyon, og mens vi der laa paa Halmsække, ligger vi her i »Winklers Paradisbetten«, med Fjedre i alle mulige Ender og Kanter, og Hovedpuder med Dun. Vi

BREV TIL: Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-06-09)
Chauny , 9. 6. 1915 . Kære Mor ! Godt, at jeg da kan sidde i Ro og skrive til Dig i Dag; men jeg er bange for, at Brevet ikke naar Dig i rette Tid, for her er sikkert alt i Oprør paa Grund af de nære Kampe. I Gaar Aftes tog det atter til, og der var saadan en Kanonad

BREV TIL: Andresen, Peter; FRA: Andresen, Kresten; (1915-06-10)
Chauny , 10. 6. 1915 . Kære allesammen! 1) Til Krestens Farbroder, Forstander P. Andresen, Vinding Højskole, og dennes Familie. Jeg sidder her nede i Frankrig i en Løvhytte af Vinranker, ude i en stor Hospitalshave; og da Tiden er lang, saa henfalder man

BREV TIL: Andresen, Johan; FRA: Andresen, Kresten; (1915-06-12)
Chauny , 12. 6. 1915 . Kære Far ! Til Lykke med Fødselsdagen. Gid Du maa fejre den lykkeligt. Jeg har det godt, skønt jeg daglig er i et væmmeligt Krydsforhør af Lægen. Sagen er nemlig, at Lazarettet saa vidt muligt skal rømmes, og nu kan man ikke bekvemme sig til at

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-06-14)
La Fere , 14. 6. 1915 . Det er et evigt Flytteri. Nu er jeg næsten ved at eksplodere. Der kommer aldrig Orden i mit Postvæsen mere; send endelig ikke større Ting, inden jeg er kommet tilbage til Regimentet. Jeg er kommet en Times Jærnbanekørsel i en belgisk første Klasses Kupé m

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-06-15)
15. 6. 1915 . Nu er jeg atter flyttet. Jeg er kommet her paa et Krigslazaret, i Forhold til Chauny et meget daarligt Bytte, det er omtrent som i Noyon. Men her har vi en dejlig Have, med Græsplæner og røde Roser, Lindetræer, hvor Solsorten synger, og en Kanal med Broer over.

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-06-21)
Af Dagbogen. La Fere , 21. 6. 1915 . Kønt Rekreationshjem! Snavsede Senge med Utøj; —ingen ren Vask — ingen Haandklæder osv. Maa staa Garnisonsvagt efter alle militære Regler, og bliver behandlet som smaa umyndige Børn af en Overjæger, som nu her bagved Fronten spiller

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-06-26)
La Fere , 26. 6. 1915 . Kampene varer vist ved endnu, og Franskmændene har endnu forreste Grav. Hvad Folk fortæller derudefra Moulin, er rædselsfuldt. Det overgaar sikkert i enhver Henseende, hvad jeg i sin Tid var med til ved Soissons. Der var Kanonaden maaske stærkere; jeg hør

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-07-03)
La Fere , 3. 7. 1915 . Mange Tak for Brevet af 29. Det er kedeligt, at der er gaaet saa mange tabt. Det hele kommer af, at jeg jo i Chauny blev bestemt for en Transport til Tyskland; og det er overalt bleven indført, og selvfølgelig ikke slettet igen. I maa endelig ik

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-07-06)
Af Dagbogen. La Fere , 6. 7. 1915 . Rekreationshjem! Saaledes kaldes denne Anstalt. Brød har vi saa lidt af, at vi maa udspille alle Rænker for at faa nok til at blive mætte af. Maden er daarligere end i Skyttegraven; tynd, tynd, med fordærvet Affaldskød; Stegen faar U

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-07-07)
La Fere , 7. 7. 15 . I Dag skulde vi have haft fornemt Besøg af Storhertugen af Mecklenburg-Schwerin, og i den Anledning skulde Snavset endelig en Gang ud af Kasernen. Jeg havde heldigvis Vagttjeneste, men maatte tiltrods derfor skrælle .Kartoflerne. Da Tiden kom, kørte Storhert

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-07-08)
8. 7. 1915 . Nu er jeg lige kommet fra Lægeundersøgelse. Jeg er skrevet uduelig til Infanteritjeneste. Endnu véd jeg ikke mere, og véd ikke, om det er glædeligt eller sørgeligt; men rimeligvis kommer jeg allerede i Morgen væk herfra, hvorhen aner jeg ikke. Jeg tror dog, vi kan st

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-07-09)
Af Dagbogen. Noyon , 9. 7. 1915 . Felttjenstdygtig, men uduelig ved Infanteriet. Dampede ved Middagstid af til Chauny for at melde mig paa Kommandanturen og blev efter et Par Timers Forløb sendt videre til Noyon for at melde mig ved mil eget Korps-Kommandantur. Saa har

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-07-11)
11. 7. 1915, Søndag . Kære Forældre ! Nu er I vel meget nysgerrige efter at høre nyt, og jeg har ogsaa en hel Historie at berette. I Forgaars blev jeg altsaa sendt fra Rekreationsanstalten i La Fére og kom med Toget til Chauny. Der blev jeg fuldt indklædt med gammelt S

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-07-12)
Af Dagbogen. Ugny le Gay , 12. 7. 1915 . Saa, nu er jeg pludselig bleven Kavallerist, og har faaet to Heste at passe. Den. ene hedder Lisbeth, og den an- den Peder. Og saa faar jeg lange Støvler med Sporer, Bukser med Læder-Ende og en raslende Sabel. Hvad man ikke alt

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-07-17)
17. 7. 1915 . Nu er det næsten længe siden, jeg har hørt fra Jer; det er jo fortvivlet med mit Postvæsen; jeg haaber dog, jeg faar min Post sendt efter fra La Fere. Her gaar Rygtet i Dag, efter et Hamborgerblad, at Danmark skulde have erklæret Tyskland Krig; men selvfølgelig er d

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-07-18)
Af Dagbogen. Ugny le Gay , 18. 7. 1915 . Vi bor hos en fransk Bonde. Han ejer det halve af Gaden. Vi har et helt Hus for os selv og er seks Mand om at dele det. Af de seks er de fire dansktalende. Vor Kok, en Flensborger Sporvognskusk, er meget original. Han kan ikke f

BREV TIL: Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-07-18)
18. 7. 15 . Kære lille Mor ! Jeg sad og stoppede mine Strømper, og saa kom denne Seddel for en Dag. Dette Nøgle har saa fulgt mig lige saa længe, som jeg har været i Krigen. Garnet vil formodentlig holde ud, til Krigen er forbi; jeg vandt det op, da det var kommet i Ur

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-07-20)
Af Dagbogen. Ugny le Gay , 20. 7. 1915 . I Gaar en Tur sammen med Blikkenslageren fra Varnæs for at hente Græs. Paa denne Tur kom vi ad enlige Mark- veje, over Bakker og gennem Enge, indtil vi endelig fandt noget. Landet er uendelig dejligt. Jeg saa mange fin

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-07-25)
25. 7. 1915 . Kære Forældre ! . . . Jeg skal nu have Undervisning i Ridning; men har ikke begyndt endnu, da jeg ingen Ridebukser kan faa. I den sidste Tid har vi havt forfærdelig meget at gøre med Høstarbejde, og saa har vi vore Heste at passe ved Siden af; hver Dag er

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-07-30)
Ugny le Gay , 30. 7. 15 . Det gaar godt fremad med Ridningen. Lise er kun lidt doven og vil gerne runde et Hjørne af, hvor den kan se sit Snit. Hver Gang jeg kommer med Sadlen, vender den Hovedet om og ser paa mig med et Par melankolske Øjne. Endnu denne Uge til skal vi have Sko

BREV TIL: Andresen, Peter; FRA: Andresen, Kresten; (1915-08-01)
1. 8. 1915 . Kære Farbror ! 1) Til Forstander P. Andresen. .... Jeg mærker, at det har vakt en hel Bestyrtelse hos Jer ved at høre, at jeg var bleven Rytter; hvordan man end vender og drejer det, saa er og bliver det en Kendsgerning. Jeg maa i den Anledn

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-08-04)
Ugny le Gay , 4. 8. 1915 . I Dag har jeg atter faaet Brev, som jeg takker for. I maa endelig ikke blive urolige, naar der gaar et Par Dage hen, uden at I hører fra mig. Det kommer af, at vi har saa travlt med Høsten. I Marken fra Morgen til Aften, og saa har vi endnu Hestene bag

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-08-06)
6. 8. 1915 . Nu vil jeg dog gøre Alvor af at faa Brevet afsendt. Vi har haft en lille dejlig Byge, saa vi faar et Par Timers Hvil. Nu maa I da ogsaa have saa smaat begyndt med Høsten. Vi har frygteligt travlt; vi har jo næsten lige saa meget Land som til hele Ullerup By. Det skal

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-08-11)
Ugny le Gay , 11. 8. 1915 . Et Par Ord i Hast, for det er snart mørkt. Det er vældigt, hvor Dagene korter, og nu er vi jo endda i Frankrig, hvor de har den vesteuropæiske Tid; saa naar vi tror, at Kl. er halvni, saa er den i Virkeligheden kun halvotte. Jeg er for Resten flyttet

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1915-08-16)
Ugny le Gay , 16. 8. 1915 . Kære Misse ! Nu vil jeg skam ogsaa skrive Dig et Brev igen, for ellers er man jo lige ved at blive sat efter i Høst og Heste og samt. Tilmed har jeg lige holdt stor Flyttedag igen, 9 hvad der jo ikke saa sjældent kommer pa

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-08-18)
18. 8. 1915 . Kære Forældre ! ---Her har det begyndt med ustadigt Vejr; hver eneste Dag Torden med frygtelige Regnskyl. Kornet staar og bliver overmodent; naar man rækker det op, drysser Hveden ned over En. I Morgen skal vi til at køre et Læs ud paa Marken igen; saa bl

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-08-29)
Ugny le Gay , 29. 8. 1915 . Kære Forældre ! Nu er det rigtignok længe siden, jeg har skrevet til Jer, og I tror vel, der er hændt alt muligt; men I skulde vide, hvor travlt vi har haft det fra Morgen til Aften. Naar vi endelig kom til Ro om Aftenen, var det for mørkt

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-08-31)
31. 8. 1915 . Nu har jeg to Dage i Træk været i Fluvy le Martel med Hø; det er tre Mil. Jeg har funktioneret som Forrider og har dermed faaet min Indvielse med en Ømhed i alle Knogler, saa jeg næsten ikke kan sidde paa en Stol. Høet bliver presset i Knipper paa en 150 Pund; dem f

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-09-03)
3. 9. 1915 . Jeg skal love for, at jeg faar Ridekunsten lært nu; hver Dag kører vi Hø til Fluvy. Saadan bliver det vist ved hele Efteraaret, der er jo saa meget at køre med. Jeg holder mere af at ride end at sidde og skumple paa en Vogn. Sidste Dag havde jeg en Ridehest, som orde

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-09-09)
Ugny le Gay , 9. 9. 15 . Kære Forældre ! Mange Tak for Brev og Pakker til Fødselsdagen. Brevet kom et Par Dage før, men Pakkerne fik jeg selve Dagen, og vi holdt om Aftenen et lille Kaffegilde. Kaffen var rigtignok baade kold og tynd; men saa smagte Kagerne saa meget

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-09-13)
Af Dagbogen. Ugny le Gay , 13. 9. 15 . .... Her er tre af Byens Honoratiores spærret inde i Præstegaardens Brændselslade. Byen har nægtet at betale 10,000 Mark for en Ildebrand. I Vinter opstod der en mystisk Ildebrand, hvorved 5 Heste indebrændte. Da den ikke blev opd

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-09-18)
18. 9. 1915 . I Dag rejser min Underofficer paa Orlov hjem i en fjorten Dage, og saa faar jeg maaske lidt mere Ro; for han jager med En hele Dagen og kan ikke taale, at vi sidder ned i fem Minutter. Han vil jo jnok have Jærnkorset, det bliver jo strøet ud her bag Fronten ogsaa. —

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1915-09-19)
Ugny le Gay , 19. 9. 1915 . Kære Søster Misse ! Du skal da have saa mange Tak for Dit Fødselsdagsbrev og for Billedet af de smaa Børn og for Kagen og Aalen m. m. Kagen smagte glimrende; det sagde min franske Vært og Mademoiselle Flora ogsaa; de gav sød Cidre, og jeg

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-07-24)
Beaulieu , 24. 7. 1915 . Kære Forældre ! Nu har jeg atter holdt stor Omflytning, det er jo noget, der ikke kommer paa saa sjældent. I Gaar Morges rykkede vi 12 Mand med en Sergeant og en Underofficer ud af Ugny le Gay. Vi havde Ordre til at tage Pik-Pak med, og der bl

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-09-25)
Ecuvilly , 25. Septbr. 1915 . Kære Forældre ! Tak for det sidste Brev. I har været kede af, at jeg har været saa melankolsk. Jeg har heller ikke Lov til at være det, det véd jeg nok; men man kan ellers sagtens blive det her, og da jeg oven i Købet har lidt naturlige A

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-09-30)
Ecuvilly , 30. 9. 1915 . Vi kører nu hver eneste Dag med vore Luksuskøretøjer. I Mandags havde jeg en værre Tur. Vi var ved Sampiezy paa den anden Side af Noyon for at hente Sand, som vi skulde bringe til Candor. Kl. halvsyv kørte ti Kærrer af Sted. Det regnede stærkt, og som Fø

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-10-01)
Ecuvilly , 1. 10. 1915 . Kære, lille Søster ! ...... I de sidste Dage har der staaet voldsomme Kampe mod Nord. I Forgaars Aftes var Himlen helt rød i nordlig Retning. Her har Kanonaden i de sidste Dage været mindre stærk. Men vi venter et Generalangreb her o

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-10-03)
Ecuvilly , 3. 10. 1915, Søndag . Kære Forældre ! Sidste Søndag var jeg i Cuy for at besøge alle de gamle Kammerater. Løjtnanten vilde først ikke give mig Orlov, fordi Cuy jo oftere bliver beskudt; men i Betragtning af, at jeg var Infanterist og kendte Egnen, fik jeg L

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-10-07)
Af Dagbogen. Ugnyle Gay , 7. 10. 1915 . ........ Mine Heste var bleven døbt Daysy og Dolfie. Løjtnanten kommer: »Hvis er de Heste?« — Naa saa; kann mir es denken — er scheint auch einen englischen Anstrich zu haben! Machen Sie sofort die Namen um!« -— »Ich habe sie nic

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-10-16)
16. 10. 1915 . I venter vel at høre fra mig. Jeg er kommet tilbage til Kolonnen igen; og vi staar nu marsjberedt for at komme helt væk fra disse Egne, hvorhen aner jeg ikke, det maa Fremtiden vise; jeg véd heller ikke hvad Dag vi kommer væk. Nu maa I ikke vente Brev fra mig forel

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-10-21)
21. 10. 1915 . Jeg har nu gjort en temmelig lang Rejse, dels til Hest, og dels pr. Tog; jeg maa ikke skrive, hvor jeg er; vi er endnu paa Marsj og véd ikke, hvor vi kommer hen. Jeg tænker vi bryder op om et Par Dage igen. Undervejs havde vi Togsammenstød; det gav et ordentlig Sku

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1915-10-26)
Nord-Frankrig , 26. 10. 1915 . Kære Søster ! Nu vil jeg rigtig ønske Dig til Lykke med Din Fødselsdag og haabe, at Du maa fejre mange endnu. Sidste Gang, Du holdt Fødselsdag, var jeg endnu i Lyksborg og Jens i Slesvig. Du delte Din Fødselsdagsgaas imellem os. Saadan h

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-11-02)
Nord-Frankrig , 2. 11. 1915 . Kære Forældre ! Nu er vi flyttet igen; men nu tror jeg ogsaa, vi bliver her foreløbig. Vi ligger nu et Par Mil fra Valenciennes, tæt ved Denain, i én By som hedder Nornaing. Det er en frugtbar Egn. Landet er saa jævnt som et Logulv. Det e

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-11-07)
7. 11. 1915, Søndag . Nu skal de snart lave til, hvis vi skal have Fred til den 11. dennes; det bliver nok d. 11te Novbr. 1916. Jeg har det godt. Det lader til, at vi bliver liggende her i længere Tid. Vi er nu ikke længere i Operationsdistriktet, men i Etappen. Her her

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-11-12)
12. 11. 1915 . Tiden løber rask, og det er ogsaa det bedste, den kan gøre, den gamle Svend. Vi har fuldt op at gøre, kører ud tidligt om Morgenen og kommer hjem sent paa Eftermiddagen. Det er hæsligt Vejr for Tiden med stærk Blæst og Regn. Vi har desuden fire og sommetider endogs

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-11-23)
Lens , 23. 11. 1915 . Kære Forældre ! Jeg har det godt fremdeles. Nu har jeg flyttet min Bopæl til en stor By som hedder Lens, dog kun for et Par Uger. Hver Nat er jeg ude at grave Skyttegrave ved Lorettehøjen, som jo er besat af Franskmændene. Jeg har ikke set den en

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-11-27)
Lens , 27. 11. 1915 . Kære Forældre ! Mange Tak for Brevet og Pakken. Det var rart med Strømperne, og ikke mindst med Hanskerne, som jeg vil faa god Brug for, naar jeg skal køre. Det maa have været en dejlig Tur til Jylland, Mor, og det er da godt, at Moster er komme

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-11-24)
Af Dagbogen. Lens , 24. 11. 1915 . Har i Nat gravet paa Lorettehøjens østlige Skraaning, i Højde med en Feltvagt, som Reg. 84 havde stillet, ca. et halvt hundrede Meter fra Franskmanden. Det var en fuldstændig sammenskudt Skyttegrav, som skulde gøres dybere. En Infante

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-11-25)
Af Dagbogen. Lens , 25. 11. 1915 . Gravet Løbegrav midt i Angres. Grav ved Grav over alt; hel Labyrinth. Frygtelig Kanonade hele Natten; det fløj alt over vore Hoveder og brølte som ligesaa mange Djævle. Lyskuglerne gik uafbrudt tilvejrs, ofte en halv Snes Stykker ad G

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-11-28)
Af Dagbogen. Lens , 28. 11. 1915 . Forfærdeligt Bombardement med svært Skyts. Granaterne slaar ind rundt om. Mange, mange Døde og Saarede. I Gaar Middag gik jeg ud for at besøge de gamle Venner ved andet Komp. af 86, som lige var kommet .ud af Skyttegraven ved Lorette.

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-12-01)
Lens , 1. 12. 1915 . Jeg har det godt fremdeles. Om et Par Dage rejser jeg tilbage til Kolonnen, og saa er min Krig forbi for det første igen. Naa, Krig er der heller ikke saa meget af her; det var der en Gang. Her hersker der endog et meget venskabeligt Forhold mellem de to Sky

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-12-01)
Af Dagbogen. Lens , 1. 12. 1915 . Vi er flyttet ned i Kælderen paa Grund af den stadige Skydning. Klokken er otte. Der er temmelig mørkt, men Maanen maa snart komme frem. Nedad Gaden lyder Skridtene af Soldater, som skal ud at grave; Sejlet har de paa den ene

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-12-04)
Lens , 4. 12. 1915 . Jeg har det godt; lider kun en Smule af Influenza og stærk Forkølelse, da vi næsten hver Nat bliver vaade. Vejene her er saa opblødte, at vi som Regel vader i Vand til op over Anklerne, og under denne Vandflade ligger saa de dybe Granathuller, som man undert

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-12-15)
Lens , 15. 12. 1915 . Nu er jeg ikke mere ude at grave om Natten, men arbejder i et stort Pionerdepot, hvor vi anlægger en Feltbane Nu er jeg slet og ret Monark. 1) Monark = løs Arbejder, »Bisse«. Fru Andresen skriver: »Denne Benævnelse hørte jeg første Gang efter Krigen i 1870

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-12-18)
Lens , 18. 12. 1915 . Jeg sidder her paa Stuen sammen med Niels fra Kloster og skriver Julebreve ved et flakkende Lys. Ilden er gaaet ud i Kakkelovnen, og'det begynder at blive koldt. For mig synes der ikke at ville komme nogen Jul i Aar; jeg kan ingen Jul tænke mig i al det Mør

BREV TIL: Andresen, Marie; FRA: Andresen, Kresten; (1915-12-18)
Lens , 18. 12. 1915 . Kære Misse! Det er ét rigtig kønt Vejr i Dag, og vi holder Fridag, og jeg tror ogsaa nok det er Søndag; i hvert Fald har jeg rigtige Søndagsfornemmelser. Solen skinner. Det er altid godt at have klart Vejr og blaa Himmel, for saa er man temmelig s

BREV TIL: Andresen, Johanne; FRA: Andresen, Kresten; (1915-12-18)
Lens , 18. 12. 1915 . Kære lille Søster ! Nu har jeg lige skrevet et Brev til Misse. Det er en dejlig Formiddag, og der er saadan en usædvanlig Ro. Her i denne forskudte By laver Folkene sig ogsaa til at holde Jul. Mange maa holde den i en mørk og fugtig Kælder, fordi

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-12-21)
Lens , 21. 12. 1915 . Kære Forældre ! Jeg har i Aften faaet Julebrevet. Det kom lidt for tidligt, men det gør ikke noget. I Gaar Aftes fik jeg ogsaa Brevet fra den 14., mange Tak for begge. Jeg har det godt. Det ser nu ud til, at jeg bliver her Julen over; men det kan

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1915-12-24)
Lens , Juleaften 1915 . Saa blev der alligevel Jul, inden Freden kom; vi véd ikke engang, om det bliver den sidste Krigsjul; men det vil vi bede til. Her er der ingen ydre Forandringer; Kanonerne tordner som enhver anden Dag, Pionervogne og Munitionskolonner rasler gennem Gader

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1915-12-29)
Lens , 29. 12. 1915 . Kære Forældre ! Nu vil jeg sende Jer et rigtigt kønt Billede; det er fra anden Juledag. I ser nok, at der er ikke ret megen Julestemning over det. Det vil altid være mig en god Mindelse herefterdags. Naa, Billedet ser jo da ikke alt for modløst u

BREV TIL: Hanssen, Hans Peter; FRA: Andresen, Kresten; (1916-01-01)
Lens , Nytaarsdag 1916 . Kære Morbror ! Nu vil jeg rigtig ønske Jer et godt Nytaar og »fejt manne Tak« for det gamle. Lad os haabe, at vi har fejret den sidste Jul i Landflygtigheden. Jeg skal love for,' at vi fik det nye Aar skudt ind. Jeg vaagnede midt i en fryg— te

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-01-06)
Lens , Helligtrekonger 1916 . Kære Søster ! . . . Nu koger Vandet til Kaffen, Jonas! Det er jo Eftermiddag, og det er saa rart med en god Kop Kaffe; jeg har købt Bønnerne hos en fransk Madamme, og de er helt sorte og glacerede; men Kaffen er god, og alene den liflige

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1916-01-08)
Lens , 8. 1. 1916 . Kære Forældre ! Jeg har lavet mig en Flugtstol af mit Teltsejl, og i den har jeg siddet og læst »Sønderjyske Soldaterbreve«, som jeg fik i Aftes. Den glæder mig meget, mange Tak for den. — Her gaar alt sin stille Gang. Jeg er i Snedkerlære hos Lejb

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-01-11)
Lens , 11. 1. 1916 . Blot et Par Ord, for at I skal vide, at jeg har det godt. Nu har jeg faaet Besked fra Skriverstuen, at jeg bliver afløst den 23. Januar og kommer saa tilbage til Kolonnen. Vi arbejder atter om Natten, men denne Gang ude hos mit gamle Regiment; dog tror jeg,

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-01-16)
Af Dagbogen. Lens , 16. 1. 1916 . Forfærdelig Ild hele Formiddagen. Hovedgaden er helt ramponeret. Der er gaaet Granater ned i alle de Huse* hvor der samles større Mængder Soldater: i den store Barbérstue, i Ølhallen, paa Hovedvagten, i den tyske Bogog Avishal. Der sig

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-01-17)
17. 1. 1916 . Voldsom Kanonade. I Nat behøver vi ikke at marsjere ud, vi har Ro. Det er helt velgørende. Ellers arbejder vi 5· Timer hver Nat foruden 3 Timers Marsj, saa det er lidt strængt, naar man Dag over ikke faar Ro for Granaterne. ;—- Det er saa trist at komme ud til Angre

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1916-01-19)
Lens , 19. 1. 1916 . Kære Forældre ! Naar I læser dette Brev, saa er jeg nok lykkelig og vel ude af alt dette Roderi og tilbage i Hornaing. Jørgen Brag ligger ikke mere end en halv Times Gang herfra; men jeg gaar af Princip ikke ud, uden at jeg har det nødigt. I Nat f

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-01-21)
Af Dagbogen. Lens , 21. 1. 1916 . Har besøgt Jørgen Brag..... Lidt over Middag vovede jeg mig af Sted; det gik halvt i Løb ned over Kolonnebroen over Kanalen. Kompagniet skulde ud at grave, men han skulde ikke med. Han var ved godt Mod. Det var ellers trist at se Rest

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-01-22)
22. 1. 1916 . Sidste Aften i denne forheksede By — Hurra! I Morgen gaar det tilbage til Kolonnen igen — var man blot vel ude af Byen.

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1916-01-24)
Hornaing , 24. 1. 1916 . Kære Forældre ! Ja, nu sidder jeg her og skriver til Jer, og ved Ltns tordner Kanonerne. Den rene Trommeild. Det maa være en ny, stor Offensiv. Jeg har længe gaaet med skumle Anelser paa Grund af den stærkt tiltagende Beskydning af vore Reserv

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-01-28)
Hornaing , 28. 1. 1916 . Jeg har begyndt min gamle Virksomhed med at køre Halm i Moritiennes. I Dag smed jeg meget vellykket om, og derved slap jeg med denne ene Tur, de andre maatte lave to, saa det kan ligefrem lønne sig at smide om. Godt at jeg ikke er i fjerde Sektion, for d

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-02-05)
5. 2. 1916 . Nu gaar alt ved det gamle Kolonneslæng, og derfor maa I bære over med mig, naar det tager lidt længere Tid at skrive. I behøver jo heller ikke foreløbig at ængstes for mit Vedkommende, da jeg nu er næsten halvtreds km fra nærmeste Frontlinje. Kanonaden her udfor, nær

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-02-06)
6. 2. 1916 . Blot et Par Ord i en forfærdelig Fart, da jeg ikke har ret megen Tid; jeg farer som et Lyn hid og did og allevegne. Her passerer jo ikke saa meget, mellem Aar og Dag. ... I Morgen faar jeg Orlov til Douai. Jeg vil besøge Dr. Thomsen der; det kan jo være en hel Adspre

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-02-07)
7. 2. 1916 . Jeg var saa i Gaar i Douai og fandt ogsaa Dr. Thomsen. Han var ved meget godt Mod. Det gaar nok paa sidste Termin nu. Jeg traf ogsaa P. Østergaard, og vi var sammen hele Dagen. Der er et stort Røre her i Kolonne- folket, for der siges, at alle de Ugifte skal undersøg

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1916-02-13)
Montigny , 13. 2. 1916 . Kære Forældre ! Ja, nu er jeg flyttet igen, ser I nok, og denne Gang for ikke mere at vende tilbage til Kolonnen. Det hele kom pludseligt og næsten helt uventet. Jeg blev sammen med et Par andre Ugifte undersøgt og kom igen til Infanteriet. Na

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-02-14)
14. 2. 1916 . Jeg er her endnu og har det efter Omstændighederne storartet. Jeg bliver rimeligvis her til Foraarets Begyndelse; men hvordan det hele ellers former sig, véd jeg ikke. Jeg vil selvfølgelig se, at jeg kan komme tilbage til mit gamle Regiment; der er mange gode Venner

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-02-12)
12. 2. 16 . Jeg har det temmelig godt, naar undtages, at jeg er bleven aldeles hundsk forkølet, saadan helt og helt igennem. Jeg har meldt mig syg og har faaet nogle Dage fri fra Tjeneste; men det hjælper jo ikke meget, da der her er saa koldt og absolut ikke egnet for Syge. —-

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1916-02-24)
Montigny , 24. 2. 1916 . Kære Forældre ! De to Numre af »Natt.« interesserede mig meget. Russerne har vel nu gjort et temmelig stort Kup nede i Lilleasien, idet de har taget den store Fæstning Erzerum. Hvor mange Mil er Englænderne, som jo staar i Mesopotamien, og Rus

BREV TIL: Andresen, Peter; FRA: Andresen, Kresten; (1916-03-07)
Ullerup , 7. 3. 1916 . Kære allesammen! 1) Til Familien ved Vinding Højskole. Jeg er pludselig i Lørdags kommet hjem paa en syv Dages Orlov og rejser til Fronten igen paa Søndag. Det er mærkeligt at finde alt ved det gamle nu efter saa lang Tids Forløb;

BREV TIL: Andresen, Peter; FRA: Andresen, Kresten;
Kære Farbror ! 1) Til Forstander P. Andresen. Et Prospektkort, som blev stanset af Censuren. Afskrevet af Krestens Moder. Her er alt grønt, og Kirsebær og Abrikostræer har længe blostret. Jeg laa oppe i en lille Lund og læste dit Brev. Solen sank i Vest og Natterga

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1916-03-14)
Nord Frankrig , 14. 3. 1916 . Kære Forældre ! Nu skal I da vide, at jeg atter er ankommen hertil, og har straks maattet ud at eksercere, hvad der jo faldt lidt uvant. De Pund, jeg har taget til hjemme, er jo nok røget med det samme. Her er det dejligste, varmeste Fora

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-03-20)
20. 3. 1916 . Nu har jeg været her i en Uge, og jeg forstaar slet ikke,, som den Tid er bleven mig lang. Jeg er slet ikke kommen rigtig til mig selv igen ovenpaa de mange gode Oplevelser-Jeg er saa glad over at have været hjemme; men paa den anden Side synes nu alt hernede at fal

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1916-03-23)
Montigny , 23. 3. 1916 . Kære Forældre ! I Dag er jeg kommen ud af Sygestuen, og har nu ingen Feber mere; men jeg er led og ked af det hele, og det kniber med at holde Modet oppe. Jeg har lige haft Kort fra Jørgen Brag; han er endnu ved Namur. Sidste Aar ved

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-03-28)
28. 3. 1916 . . .. Det er interessante Udtalelser, der er falden i Rigsdagen; men man faar jo ikke meget at vide derom. Her kommer nu og da Folk fra Orlov. De kommer fra alle Tysklands Egne, og alle kommer de med grufulde Skildringer af Tilstandene hjemme. En fortæller om ligefre

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-04-02)
2. 4. 1916 . Tak for Brevet. Af det, som af »Hejmdal« i Dag, ser jeg, at Englænderne har kastet Bomber ned ude paa Slesvigs Vestkyst; dermed har Krigen jo paa en Maade faaet en ny Udvidelse, og der vil jo sikkert følge mere af den Slags. Det lader til, at der nu til Foraars vente

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-04-09)
9. 4. 1916 . . .. Jeg er budt hen til en Kop Kaffe i Morgen Aften til en fransk Familie. Jeg faar vasket der. Sidste Dag, da jeg var derhenne, skulde jeg absolut sidde ned og faa en længere Snak. Saa kom der en ung Pige ind og snakkede op og gik igen. Jeg fortalte dem saa, hvor j

BREV TIL: Andresen, Johanne; FRA: Andresen, Kresten; (1916-04-16)
16. 4. 1916 . Kære Johanne ! ... Midt i afvigte Uge havde vi et Par meget kolde Dage„ saa jeg har ligefrem faaet Frost i begge Hænder deraf. Det bliver jo længer des mere knapt med Fedteisen; mange maa sidde og spise tørt Brød. Og saa synger de: Marmelade, Marmelade, i

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-04-18)
Montigny , 18. 4. 1916 . Mange Tak for Brevet, det var interessant at høre Resultaterne af Rejsen. Det er altid rart at høre nogle Udtalelser, og det kunde være morsomt at skulle opleve at komme med Paul Verriers Skib hjem — sikken en Halløj der vilde blive. Naa, man kan slet ik

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1916-04-23)
Paaskedag 1916 . Kære Forældre ! Jeg maa ikke skrive Dansk mere hjem; men i Betragtning af at I ikke .kan Tysk, gør jeg det alligevel. Det har regnet ustanseligt i Gaar og i Nat, og det er temmelig klamt og koldt, saa man har absolut ingen Festfornemmelse. Nu har jeg

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-04-29)
29. 4. 1916 . Mange Tak for Smørret, det faldt rigtignok paa et tørt Sted. Vil I ikke med regelmæssige Mellemrum sende mig noget Kunsthonning, som jeg kan smøre paa Brødet, for her er ikke Spor at købe mere, og tørt Krigsbrød smager nu ikke ret meget af Lagkage. Det bliver vist f

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-05-02)
Montigny , 2. 5. 1916 . Jeg kommer nu ud til mit Regiment en af Dagene, maaske først i Begyndelsen af næste Uge. I Gaar holdt jeg mit Aarsjubilæum for den Dag, da jeg forlod Skyttegraven; hvem tænkte da paa,· at jeg et helt Aar skulde blive sparet for al den Jammer og Elendighed

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1916-05-07)
7. 5. 1916, Søndag . Kære Forældre ! Samme Dag, som jeg sendte sidste Brev af Sted, faldt jeg og fik det yderste Led af venstre Langfinger af Led, som I maaske har hørt af Misse. Den Transport, som jeg skulde have været med, er nu væk. Men en Uges Tid endnu, saa vil Fi

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-05-14)
14. 5. 1916 . Der har været Postspærring i over en Uge, men nu er den ophævet igen. Siden jeg sidst skrev, har jeg faaet følgende Pakker: En med Smør, en med Sukker, en med Honning og en med Bøger. Min Finger er endnu temmelig daarlig; men jeg maa ikke desmindre lave hele Tjenest

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-05-23)
23. 5. 1916 . Jeg har det godt fremdeles; men det varer nok ikke ret længe mere med Opholdet her. Det er vel ogsaa snart paa Tide, naar jeg skal naa at komme med igen inden Freden; jeg synes ikke, den kan være saa fjærn mere. — Her er den rene Sommer; det er saa dejligt

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1916-05-28)
28. 5. 1916, Søndag . Kære Forældre ! Saa er jeg nu alligevel kommet til mit gamle Regiment igen, og jeg har atter havt en stor Lykke med mig. — I de sidste Uger har Regimentet havt det temmelig haardt, men nu er det kommet helt i Ro. Hvis jeg ikke var kommet galt af S

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-05-30)
30. 5. 1916 . Jeg har det fremdeles meget godt. Her er mange gode Mænd, navnlig Nørregaard fra Østerlindet og Jakob Iskov fra Brændstrup. De er kommet til Kompagniet, efter at jeg er taget derfra. Det er .jo ogsaa helt interessant at færdes i en fransk Købstad og se lidt der. Men

BREV TIL: Andresen, Peter; FRA: Andresen, Kresten; (1916-05-05)
5. 5. 1916 . Jeg har det helt godt .heroppe; forøvrigt er jeg for Tiden meget stærkt forkølet. Vi har det særdeles roligt her, og det kan vare en Maanedstid. Jeg har haft en Samtale med Dr. Thomsen; vi gik en lang Tur om i Parken. Jørgen Brag er nu rejst til Tyskland og kommer ri

BREV TIL: Andresen, Peter; FRA: Andresen, Kresten; (1916-06-07)
7. Juni 1916 . Kære allesammen! 1) Til Familien paa Vinding Højskole. ... For nylig skulde jeg have været med til et større Stormangreb mod Engelskmanden, men havde det store Uheld at faa en Finger af Led kort forinden. Livet gaar hen i en regelmæssig Døs

BREV TIL: Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1916-06-08)
8. Juni 1916 . Kære Mor ! Nu vil jeg rigtig ønske Dig mange Gange til Lykke til Din Fødselsdag og haabe, at Du maa faa Lov til at fejre den paa en rigtig god Maade. Jeg kan desværre ikke komme med; men det faar jo hjælpe sig; jeg skal nok tænke paa Dig den Dag. Desværr

BREV TIL: Andresen, Johan; FRA: Andresen, Kresten; (1916-06-11)
11. 6. 1916 . Kære Far ! Til Lykke med Fødselsdagen, det er treogtreds denne Gang. Tiden gaar forfærdelig rask; men nu under de Forhold kan den jo slet ikke gaa rask nok. —- I Dag er det Pinsedag; meget mærker vi ikke til den. Vi var til Kirke i Formiddags i den store

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-06-13)
13. 6. 1916 . I Dag er det Mors Fødselsdag. Jeg har ikke havt saa megen Tid til at tænke paa den, for jeg har i Dag oplevet noget Nyt. Jeg er kommet ud i Stilling. Ligger i en sammenskudt By i en bombesikker Kælder. I Dag har jeg mineret ude under Engelskmanden. Det var en meget

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-06-16)
16. 6. 1916 . I Dag er det Fars Fødselsdag. Jeg er ikke just i Fødselsdagsstemning, for jeg har været i Gang hele Natten igennem og er forfærdelig søvnig; men i Forventning af Eftermiddagskaffen, som snart maa komme, synes jeg, det er ikke Umagen værd at lægge sig. Jeg bor i en K

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-06-18)
18. 6. 1916 . Jeg har det godt. Nu er jeg ikke mere med til at minere, og det glæder jeg mig meget over, for det er ret et uhyggeligt Arbejde. Her gaar der store Bygter om, at Tyskland vil tilstille Danmark et Ultimatum, som skulde besvares inden tre Dage. Der fortælles, at Danma

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-06-21)
21. 6. 1916 . Nu er der alligevel slaaet en Dag over med mit Skriveri; men det kommer af, at vi er kommet tilbage i Ro i en Uges Tid. I Dag har vi saa den længste Dag i Aaret, og den bliver endda forkortet en hel Time. Naar I skriver herop, maa I være meget forsigtige i Jer Udtr

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-06-22)
22. 6. 1916 . Jeg skrev til Jer i Gaar; men jeg har nu gjort mig til Forsæt at skrive alle lige Dage, saa vidt muligt da. Men saa maa I heller ikke vente Brevene saa lange. Jeg er endnu i Ro og bliver her til Mandag Aften. Vi har det helt hyggeligt her; bor i en Arbejderkoloni, s

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-06-26)
26. 6. 1916 . I Gaar gik jeg en Tur sammen med Iskov. Vi blev da Vidne til et meget ejendommeligt Syn. Pludselig var Luften fuld af engelske Flyvere. De fløj omkring med en forfærdelig Fart, vendte kort og smidigt i forskellige Retninger, forsvandt i Skyer og dukkede frem igen. D

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-06-29)
29. 6. 1916 . Jeg har det godt og alt er ved det gamle. I Forgaars Nat kom jeg i Stilling ligesom sidst. Ligger i en Kælder i en sammenskudt By og forretter Arbejdstjeneste med at bolde de forskellige Løbegrave vedlige. Det er mere behageligt end at staa Vagt ude i forreste Linje

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1916-06-30)
30. 6. 1916 . Kære Far og Mor ! . . . Jeg har det endnu godt. Arbejder ude i de gamle Løbegrave. Engelskmanden skyder af og til paa dem, og saa maa de jo bødes igen. Enkelte af disse Løbegrave er meget idylliske. En fører om langs en dejlig Bæk, gennem en gammel Vandmø

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-07-02)
2. 7. 1916 . ... I Formiddags, da vi var ude at grave, kom Regimentskommandøren, Bataljonskommandøren og en hel Del Officerer igennem. Oberstløjtnanten spurgte langs af Sted, hvad vi var hjemme i Civil. Da han hørte, at jeg var Student, fandt han det mærkeligt, at jeg ikke havde

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-07-04)
4. 7. 1916 . Hvor Tiden dog i Grunden gaar rask; men det ligger vel i, at Livet her ikke er saa ensformigt som mange andre Steder. Der er kommet en større Spænding her, siden de haarde, voldsomme Kampe ved Somme er begyndt. Det kan vi alt høre her fra . . . Her har der ogsaa være

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-07-06)
6. 7. 1916 . . . . Jeg har det ellers godt, naar undtages, at jeg slæber rundt med en væmmelig Forkølelse, daar lig Mave og deraf følgende Hovedpine. I denne Uge ligger vi i en langt tilbagetrukket Stilling, hvor der ikke skydes. Men overhovedet skydes der her kun til visse Tider

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-07-08)
8. 7. 1916 . Tak for Brevet af 3. Nu har I igen været urolige, til Trods for mine bestemte Formaninger. Der kan jo saa let komme Uregelmæssigheder med Posten, navnlig i denne Tid. Nu skal I heller ikke tro, at fordi der staar i Beretningerne, at der har været Angreb ved Angres, a

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-07-10)
10. 7. 1916, Søndag . Jeg har gaaet hele Dagen og først nu tilfældigvis faaet at vide, at det er Søndag. Man gaar saadan i en Døs, Dag og Nat. Her er et fint Vejr og dejligt Solskin, og det er dejligt at sidde i Skyttegraven imod at ligge nede i den mugne Dækning. Har man ligget

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-07-12)
Skyttegraven , 12. 7. 1916 . Jeg har i Dag haft Brev fra Morbror Hans Peter. Det var angaaende noget til Almanaken. Han skrev, at I var meget urolige for mig og troede, at jeg var med i alt det dernede ved Arras. Nu vil jeg bare berolige Jer, at det dernede er saa langt herfra,

BREV TIL: Hanssen, Hans Peter; FRA: Andresen, Kresten; (1916-07-13)
Skyttegraven , 13. 7. 1916 . Kære Morbror ! Mange Tak for Dit Brev. Jeg skammer mig over, at jeg ikke oftere har sendt Dig et Par Ord; men mine Korrespondancer er næsten ved at blive helt indstillet. Jeg er meget glad for Dit Tilbud med Hensyn til Almanaken. Det er go

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1916-07-14)
14. 7. 1916 . Kære Forældre ! . . . Jeg maa skynde mig at skrive et Par Ord, for der er ikke megen Tid, vi arbejder nemlig Dag og Nat nu . . . Christian har jo havt Held med sig, naar han nu kan komme hjem paa en længere Orlov. Jeg fik Brev fra ham i Gaar og skal ogsaa

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-07-16)
16. 7. 1916 . Jeg har det godt. Nu er jeg færdig med mine 21 Dages Skyttegravstilværelse og kommer saa tilbage en Uge i Ro. Jeg glæder mig meget dertil, for her gror man jo næsten til Mos i enhver Henseende. Vaskning er en absolut Luksus her. Jeg har ikke faaet mig vasket de sids

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-07-18)
18. 7. 1916 . I Eftermiddag kommer jeg ud af Skyttegraven og gaar saa foreløbig i Ro i 7 Dage. Det kan jo ogsaa tiltrænges, for nu har vi uafbrudt været her i 22 Dage. Forleden Nat var vi udsat for et pludseligt Artilleriangreb. Til venstre for os greb Englænderne an. Vi stod par

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-07-20)
20. 7. 1916 . Jeg har det godt. For Fremtiden skriver jeg saavidt muligt dagligt. Paa Marsj i sydlig Retning. Forfærdelig Hede. Tordenluft. I Gaar ca. 25 km med fuld Oppakning. En køn Redelighed efter 22 Dages Søvnløshed. Jeg har aldrig troet, at man var saa sejgli vet. Men man k

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-07-23)
23. 7. 1916 . Jeg har det godt. Ligger for Tiden i en By, lidt Nord for Bapaume — Sapinies. En henrivende Egn, hvad Naturskønhed angaar. Landsbyerne er saa fine og noble, som oftest i en romantisk, middelalderlig Stil. Her bølger Kornmarkerne frodigere end hjemme. Bakkerne bølger

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1916-07-27)
27. 7. 1916 . Liebe Eltern! Bin gesund und heil an Haut und Knochen. Viele Grüsse. Euer Kresten .

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1916-07-28)
28. 7. 1916 . Kære Far og Mor ! Nu er jeg efter nogle haarde Dage kommen tilbage i en roligere Stilling, og er uskadt paa Liv og Lemmer. Forrykt eller nervøs er jeg heller ikke blevet, skønt der var al mulig Grund til det. Det saa virkelig til Tider sort ud; men jeg va

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-07-29)
29. 7. 1916 . Jeg har det godt. For Øjeblikket lever jeg et dejligt Friluftsliv. Jeg ligger i en grøn Dal, med Skrænter, Enge og franske Popler, og langs gennem den flyder Ancrebækken. Jeg har været nede og vaske mig grundigt i den historiske Bæk. Det er ogsaa en Nydelse, som jeg

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-07-30)
30. 7. 1916, Søndag . Ja, Søndagsvejr er det, men Stemningen er ikke rigtig derefter. Jeg har nemlig hele Natten igennem slæbt Seltersvand ud i Skyttegraven, og alt imens gjorde Englænderne et Angreb derude; men det førte ikke til videre. Jeg tror, at Offensiven snart vil være fo

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-07-31)
31. 7. 1916 . Nu er det sidste Dag i det andet Krigsaar, og i Morgen begynder vi paa det tredje. Det er en forfærdelig Kendsgerning. At man dog skal ligge her hele sin bedste Ungdomstid. Naar Krigen engang om et Par Aar hører op, og man endnu er ilive, vil man være en Olding. Nu

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-08-03)
3. 8. 1916 . Jeg har ikke faaet skrevet nu i et Par Dage; thi for det forste har der ikke været Lejlighed til at afgive Pöst, og for det andet har jeg i de to Dage maallet ligge fladt i en Skyttegrav, for at ikke de engelske Flyvere, som altid er paafærde, skulde opdage os. Jo me

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1916-08-05)
Ablincourt , 5. August 1916 . Kære Forældre ! Nu har jeg overstaaet et skrækkeligt Mareridt, og sidder nu velbeholden langt bag Fronten — d. v. s. jeg ligger paa Maven i Græsset og skriver til Jer. Om Aftenen maa man ikke gerne fortælle Spøgelseshistorier, m

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-08-05)
5. 8. 1916 . Det var en Sørgelighed at komme hen til andet Kompagni i Gaar Aftes. Jeg kunde slet ingen af de gamle Venner finde; omsider fandt jeg en Schultz nede fra Haderslev Amt. Peter Østergaard fra Stursbøl er falden, hvor er det dog sørgeligt. Jeg syntes, jeg kunde tænke mi

BREV TIL: ukendt FRA: Andresen, Kresten; (1916-08-06)
6. 8. 1916 . Jeg har det godt fremdeles. Der er ikke meget at skrive om. Krig er jeg saa led og ked af, at jeg ikke gider skrive noget derom. I Begyndelsen af Krigen, da var der dog, trods alt det skrækkelige, en vis Poesi iblandet. Den er nu forsvunden. Det forekommer

BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine; FRA: Andresen, Kresten; (1916-08-07)
7. 8. 1916 . I Dag er det netop to Aar siden jeg kom i Trøjen. Hvor er det dog en sørgelig Dag at mindes. Man kan tit blive saa tungsindig ved at støde paa den Slags Mindedage. Men ellers har jeg i de to Aar holdt Humøret temmelig godt oppe. Men i den sidste Tid har det undertide

BREV TIL: Andresen, Johan; FRA: Andresen, Marie; (1919-12)
1. Kompagni Res. Inf. Regt. 86. 12. August 1916 . Werter Herr Andresen ! Teile Ihnen mit, dasz Ihr Sohn seit dem 8. 8. vermisst wird. Es ist die Kompagnie nicht möglich gewesen, über den Verbleib desselben etwas festzustellen, ob verwundet in Gefang

Tekst efter brevene