Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-09-14/1914-09-21)

Tirsdag Middag.

Siden jeg sidst skrev, er der sket store Forandringer. Jeg er nu kommet over i Bataljonen. Det gik af uden videre Højtideligheder. Men endnu har vi ikke faaet udleveret nogensomhelst Sager. Den eneste Forandring er, at jeg atter er rykket ind i Kasernen. Jeg var ked af det til at begynde med; men jeg tror alligevel det er det bedste, for det er muligt, at Kasernebesætningen bliver her til Vagttjeneste. Alle de gamle Karle er rykket til Paris, undtagen netop saa mange, som er strængt nødvendige, og saa har de endda maattet inddrage en hel Del Vagtposter. I hvert Fald er det sandsynligt, at jeg bliver her mindst 14 Dage. Som Følge deraf vil jeg gerne have tilsendt en Pakke, da det nu er Smalhans.