Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Vilhelmine Andresen FRA: Kresten Andresen (1915-01-06)

Lassigny, Hellig tre Konger, 1915.

Kære Forældre!

Jeg har det godt i næsten alle Maader, er sund og stærk, vaad og leret. Her er der Ro over hele Linjen. Vi kæmper mest med Regn og Ler i denne Tid. Vagterne er ogsaa blevne lettede betydeligt. Jeg gad vide, hvor længe vi skal blive liggende her. Vor Bager sidder just og studerer et Gadekort over Paris, og Farbror Peter, som jeg havde Brev fra, mente, vi maatte hellere sætte Maalet til Petrograd. Vort Regiment ligger vel nærmest ved Paris; men jeg har endnu ikke kunnet opdage EifTeltaarnet. Om Aftenen kan vi se et Lysskær, som af en større By; men det maa være Montdidier.’ Den Bane langs med hvilken vor Stilling ligger, gaar fra Noyon til Montdidier.

... I Gaar og i Dag skyder de som besat. Vi har faaet en uendelig Bunke Granater; for hver Gang vi kommer i Lassignys Gader, kan vi se Forandringer, voldt af Granater. — Jeg tror de har opdaget, at vi har Køkkenet der, for Kanonaden begynder regelmæssig, hver Gang vi henter noget. Men navnligt ved Roye er der uroligt; der er der ligefrem Hurtigskydning med Artilleri.

Sidste Dag, mens jeg endnu var i Cuy, fik jeg pludselig uventet Besøg; der stod en Karl foran mig, med flot langt Spidsskæg, men jeg saa jo snart, at det var Hans Moos fra Nybøl.

Han ligger ved Jægerne, som har besat Skyttegraven til venstre for os, og i Reserve ligger han i Dives. Han har faaet Jærnkorset; otte Gange har han været paa Patrulje. Her mener alle, som har læst Jenses Brev i »Hejmdal«, at han faar Jærnkorset — naa, til Lykke med det, det kan jo være en Erindring om dette Felttog.

— Østrigerne har vel faaet Klø baade i Serbien og i Karpaterne? Ja, man hører jo et lille Kvip engang imellem. Hvordan er egentlig Italiens Stilling; jeg synes, Sveits har udtalt sig temmelig bestemt — og hvordan gaar det med Norden, for nu har man jo atter begyndt at tale om Norden.

Skriv mig lidt om alt dette, det er saa interessant at vide. Efter hvad jeg har faaet ud af det, er nu Dixmude og Roulers besat af de allierede. Tænk, jeg kom jo gennem Roulers paa Rejsen herned; der var Kanontordenen næsten stærkest; det var mørk Nat; men jeg kunde se, at Byen var stærkt medtaget; Banegaarden laa i Ruiner. Det er helt s. 55 mærkeligt at have været der; det maa jo ligge ikke ret langt fra Ypres. Nu vil jeg haabe, I skriver mig en rigtig lang og god Epistel. Og vær saa bare ved godt Mod . . .