Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Andresen FRA: Kresten Andresen (1915-03-12)

Lassigny, 12. 3. 1915.

Kære Far og Mor!

Mange Tak for Jert sidste lange Brev. Der har gaaet nogen Tid hen, hvor jeg slet ikke har kunnet skrive. Jeg har været meget stærkt forkølet og har ogsaa haft lidt Feber. Forleden, da jeg i Cuy i den Anledning meldte mig syg, blev jeg undersøgt af Dr. Thomsen, han er nu kommet over til vor Bataljon, og det er jeg meget glad ved. Jeg havde en Samtale med ham; han mente, at Jenses Fod sagtens kunde komme sig igen, og det skulde man da ogsaa antage. Naa, saa maa han jo være kommet hjem allerede, eller i hvert Fald være godt undervejs, -—- ja, naar en anden først var saa vidt . . .

Det er imidlertid slet ikke saa daarligt, at man stilles overfor store Oplevelser. Den, der aldrig fik Lov til at opleve hverken Glæde eller Sorg, maatte blive et underligt s. 88 stakaandet Menneske, uden Vingeluft, — mon tyk og fed og gnaven, eller tynd og mager og gnaven? — I skriver meget om Brødspørgsmaalet, saa' jeg kan forstaa, at det maa være ret alvorligt. Ja, her mærkes det sandelig ogsaa, og det ikke saa lidt; vi er bleven sat ned i Brødration saadan, at vi nu faar to Tredjedele af, hvad vi før fik. Grunderi er, at der før er bleven spildt saa meget Brød, og nu faar vi Brødpenge i Stedet for, 1,50 Mark pr. Maaned. I hvert Fald er det baade sikkert og vist, at man umulig kan komme ud af det med Brødet, da det tilmed langtfra har samme Næringsværdi som før. Naar I skriver, maa I være meget mere forsigtige; jeg har faaet to Breve tilbage med Anmodning om at skrive Tysk; vær endelig forsigtige med Ordvalget,, for det kan have uanede Følger. Jeg har ingen Aviser faaet i fire Dage, maaske der er stort Nyt i Vente.

Søndag. — Naa, nu har Brevet ligget hen et Par Dage. Jeg har faaet en ny Løjtnant, Jørgensen med ø. Han skal være fra Haderslevegnen og er et magesløst Menneske, saa hensynsfuld og rar; vi foretager os intet unødvendigt Arbejde; men har Ro baade Dag og Nat. Jeg har lige faaet Fotografisager fra Agnete, det skal nok blive morsomt.--