Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Vilhelmine Andresen FRA: Kresten Andresen (1915-03-17)

Cuy, 17. 3. 1915.

Kære Far og Mor!

. . . Her er alt meget roligt. Soldaterne sidder og mundhugges. Nogle gamle Soldater vigter sig med, at de bar tjent to Aar; de er nogle Allerhelveds-Karle, og vi Ersatzreservister mangler jo det væsentlige i Opdragelsen. s. 91 Kammeratskab er der ikke meget af her hos os; den ene har saa meget at udsætte paa den anden; det er kedeligt, men jeg tager mig det ikke nær paa nogen Maade. Og paa den anden Side lader jeg mig heller ikke noget sige; thi er jeg god nok at sende herned, saa maa jeg ogsaa være god nok til at behandles som en Kriger. Jørgen Brag er nu bleven af kommander et til at passe Dr. Thomsens Bolig i Lassigny. Derved kommer han ikke mere med os til Cuy og heller ikke ud i Skyttegraven og kan være temmelig sikker paa aldrig mere at komme med i nogen Fægtning. Vi har jo faaet Dr. Thomsen til Læge hos os, og det er jeg meget glad for. Han holder »Nationaltidende« og »Politiken« og er derfor altid godt underrettet om Tilstandene. Her bliver nu Tyskerne mere og mere klare over, at Krigen vil trække ud til Jul. D. v. s., de opgiver Haabet om en fuldstændig Sejr; men til den Tid maa jo Undervandsbaadene have udsultet England, og efter deres Mening er det kun England, der stadig holder Modet oppe paa de andre, som ellers er rede til at tage imod Fred, hvad Øjeblik den tilbydes dem. Naa, hvordan det gaar eller ikke gaar, saa vil jeg ikke haabe, at det bliver ved til Jul. Vi er her ^allerede meget længere, end vi skøtter om. —