Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Andresen FRA: Kresten Andresen (1915-06-10)

Chauny, 10. 6. 1915.

Kære allesammen! 1)

Jeg sidder her nede i Frankrig i en Løvhytte af Vinranker, ude i en stor Hospitalshave; og da Tiden er lang, saa henfalder man let i Tanker. Jeg tænker da som oftest paa Sommeren hjemme i Danmark og paa Vinding, og nu holder I snart Elevmøde. Jeg vil tænke paa Jer hele den Dag, hvis det ellers er muligt, for undertiden har man andet at tænke paa. Jeg fik jo Natten den 1. Maj en temmelig slem Fodforstuvning, da jeg faldt paa en Patruljegang ude i Traadforhugningen ved Lassigny. Siden har jeg ligget paa forskellige Lazaretter i Lagny og i Noyon. I Søndags var der det dejligste Vejr; Solen straalede; men Freden forstyrredes af larmende Flyvemaskiner, der uafladelig svirrede bort gennem den blaa Luft, og af en ustanselig Kanontorden. Jeg var for første Gang lidt udenfor Byen og laa oppe paa en Bakke under et Pæretræ og lyttede til Kampen, der blev stærkere og stærkere; til højre for os ved Roye, til venstre ved Moulin. Store Tog af Automobiler susede afsted med Stormtropper, og jeg laa i Ængstelse for at mit Regiment skulde med, men glædede mig, at jeg var udenfor. Da jeg kom tilbage, var alt i Oprør. Forvildede Rygter løb, om at Franskmændene stormede og allerede havde forreste Grav. Alt, hvad der var i Byen, skulde holdes i højeste Alarmberedskab. Og hen ad Klokken 12 kom Alarmen. Alle Lazaretter skulde tømmes. Vi fo’r op og kom i Tøjet, blev pakkede i store Avtomobiler og susede af ud i Juni-Natten; og endnu buldrede Kampen. Efter en Times Forløb kom vi her til Chauny .... Nu er man da kommet i Seng, efter at man næsten et halvt Aar har maattet ligge paaklædt og tildels udrustet med alle Mordvaaben paa et tyndt Lag Halm. Og tilmed ligger jeg nu i »Winklers Paradiesbett« med Fjedre i alle Ender og Kanter og Dun og Sager. Kun hvad Maden angaar — tynd, tynd s. 113 Maltkaffe med en tommetyk Fedterundtenom; man spiser ikke her af Lækkerhedshensyn, kan I nok forstaa; men de tyske Søstre gør sig saamænd al tænkelig Møje med at koge det evindelige det samme paa saa mange Maader som vel muligt. Det giver jo næsten aldrig andet end tykke, salte Hestebønner med fedt Flæsk i; en enkelt Gang Sødgrød af Maccaroni og tørre Svedsker, som man gerne faar Rendsborger Marsj bagefter. Kampene har varet ved et Par Dage og

Fig. 7. Den stramme Løjtnant.

Nætter. Her strømmer Saarede ind i hundredevis; og i Gaar Nat var Kanontordenen saa voldsom, at Jorden rystede her hos os, og det er over 20 km fra Kamppladsen. I derhjemme, som lever i Fred, har kun liden Anelse om, hvad en saadan Kamp vil sige .... En katolsk Præst, som var her i Gaar, mente, det vilde være forbi til September; jeg tror det ikke; jeg tror, vi skriver 1916, inden jeg kommer hjem igen. Der bliver ikke Fred, saalænge der er noget at skyde med .... Naar der engang igen kommer Ro i Verden, saa vil vi samles som i gamle Dage ....