Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-09-30)

Ecuvilly, 30. 9. 1915.

Vi kører nu hver eneste Dag med vore Luksuskøretøjer. I Mandags havde jeg en værre Tur. Vi var ved Sampiezy paa den anden Side af Noyon for at hente Sand, som vi skulde bringe til Candor. Kl. halvsyv kørte ti Kærrer af Sted. Det regnede stærkt, og som Følge deraf blev Sandet til en Vælling, som ikke var til at holde Styr paa. Hestene er pilmagre og slappe. Snart sad der en Kærre fast og maatte hjælpes op af det første Bjærg. Jeg var nær ogsaa bleven hængende paa den glatte Stenbro. Men det gik temmelig godt. Vi var lige kommet udenfor Noyon ved den berømte Teglværksbakke, saa gik min Stanghest pludselig i Luften, eller nær ved; den var helt hvid af Skum og gispede efter Vejret; da var hele Vællingen jo løbet tilbage i Vognen. Jeg havde hverken Spade eller noget som helst; en Artillerist kom mig til Hjælp og fik en Støtte under Vognen. Vi ladede saa et godt Skub af Sandet af og kørte videre. De andre ventede os i Lorboye. Mine Heste var saa forhungrede, at de ikke var til at styre, da de saa en Græsmark. Kort efter gik det videre til Suzoy og over Markerne til Lagny. Nu blev det rent tosset; opad Bakke kunde Hestene ikke trække, og nedad Bakke kunde de ikke holde de tunge Kærrer. Snart sad den ene fast og snart den anden; her læssede den ene af, der den anden, og midt paa Gaden i Lagny den tredje. s. 139 Men langt værre blev det i det stærkt bakkede Terrain mellem Lagny og Candor. Der maatte hver Vogn trækkes op ad hver Bakke med tre Heste. — Da vi naaede Candor, var det mørkt. Vi vakte overalt Opsigt, og alle skældte os ud, fordi vi ikke passede vore Heste bedre. Men vi blev end ikke i Candor, vi maatte videre ud til den store »Kriegerweg«, en fast Chaussée, som ligger langs hele Fronten. Ved Portiere, som ligger et Par km fra mit gamle Lassigny, ladede vi vort Sand af. Henad Kl. ni var vi atter her i Ecuvilly, og i al den Tid havde vi hverken faaet Vaadt eller Tørt. -—-

I Søndags besøgte jeg saa J. Brag og alle Bekendte i Cuy; de var ved godt Mod. Jeg fik en længere Samtale med Dr. Thomsen, som klarlagde mig den politiske Situation. Her skydes der meget, og der ventes et Generalangreb. Orloven er foreløbig bleven stanset i hele anden Armé, og alle Infanterister, der har været afkommanderede, er kaldt tilbage til Regimenterne. Jeg tror, vi staar foran store Begivenheder, hvem véd, hvad den kommende Maaned alt vil bringe.