Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-03-28)

28. 3. 1916.

. .. Det er interessante Udtalelser, der er falden i Rigsdagen; men man faar jo ikke meget at vide derom. Her kommer nu og da Folk fra Orlov. De kommer fra alle Tysklands Egne, og alle kommer de med grufulde Skildringer af Tilstandene hjemme. En fortæller om ligefremt Oprør i Bremen, hvor K\dnderne i store Skarer slog Vinduerne ind og stormede Butikerne. Mortensen fra Skibelund traf cn Hamborger, han var rejst hjemmefra fire Dage før Tiden var udløben, fordi hans Kone ingenting havde at give ham at spise.

s. 177 En Sakser nede fra Bautzen, havde maattet rejse til Distriktskommandoen, for Kommuneforstanderen havde ingen Brødkort til ham. Han for løs paa mig: »Ja, Du hist auch einer von diesen »Hurrapatriaten« -— ich danke!

Jeg kunde ikke andet end more mig, for det er virkelig første Gang i de nitten og en halv Krigsmaaneder, at jeg er bleven skældt ud paa den Maade.

Ja, i Dag kom der en Hamborger og gav sig i Snak med mig; han havde »Vorwärts« i den ene Haand. »Hør,« sa’ han, »er det sandt, at denne Hanssen driver en saadan Krigsagitation?«

Han havde hørt, at »Hejmdal« ved Krigens Begyndelse havde udstedt lange patriotiske Opraab til Fordel for Krigen. Jeg sa’, at det vidste jeg ikke noget om. »Ja, denne Hanssen har da stemt for alle Krigsbevillingesr,« fortsatte han, »hvorfor gør han det?« -— Man hører mange interessante Udtalelser hernede. Her er mange Folk, som tænker selvstændigt, og det er tit meget lærerigt at give sig i Samtale med dem.

Nu er jeg temmelig godt ved det igen. Forholdene har jeg virkelig saa vidt faaet Bugt med. Her er for Tiden megen skarp, kold Vind. Ikke desto mindre har de fleste Buske halvt udfoldede Blade, endogsaa Bøgen, og i Skoven staar der fuldt af Anemoner og blaa Blomster, jeg ikke kender.