Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Vilhelmine Andresen FRA: Kresten Andresen (1916-06-08)

8. Juni 1916.

Kære Mor!

Nu vil jeg rigtig ønske Dig mange Gange til Lykke til Din Fødselsdag og haabe, at Du maa faa Lov til at fejre den paa en rigtig god Maade. Jeg kan desværre ikke komme med; men det faar jo hjælpe sig; jeg skal nok tænke paa Dig den Dag. Desværre falder den lige efter Pinse, og det kan vel ikke tillades at holde tre Festdage lige efter hinanden i disse knappe Tider. Nu har Du ellers holdt mange Fødselsdage, siden jeg sidste Gang har været med, det var i 1912, da jeg kom hjem fra Filosofikum. Jeg vilde have sendt Dig et Billede, men Fotografen fik det ikke færdigt. Jeg har det ellers ret godt. Det kan under Omstændigheder vare længe, inden jeg kommer i Skyttegraven igen. Her er mange gode Venner, megen Fritid, og Tiden falder En ikke let lang her, hvor der leves et afvekslende Liv ... Byen og Omegnen er ogsaa dejlig. Jeg har endnu ikke været saa meget omkring, da jeg selvfølgelig har faaet en større Forkølelse, som jo gærne er min Skæbne. Her i Byen kan man faa næsten alt muligt endnu; der er endogsaa Kaféer, hvor man kan faa Kaffe og Kager. Men Priserne er haarrejsende. I Dag købte jeg et Par Rundstykker, de var saa store som Valnødder og kostede 8 Pf. Stykket; men de smagte alligevel fortrinligt. — Det lader til, at der er kommet Rulning i Begivenhederne, baade nede i Tyrol og med det store Søslag. I Gaar fortaltes der, at Lord Kitchener er gaaet s. 187 under med hele sin Stab paa Vejen til Rusland. 1 Rusland er der nok begyndt en større Offensiv, som vist lige er i sit første Stadium. Jeg tror nu, at Stillingen i det væsentlige bliver den samme, trods de heftige Kampe, og saadan vil vi vel ogsaa gaa ind i det tredje Vinterfelttog. Jeg kan ikke tro paa nogen Fred i lange Tider. — —

I maa passe paa, hvad I skriver, for der er stræng Censur' her.